Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dmv

Department of Motor Vehicles
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about the Department of Motor Vehicles for Vietnamese speakers.

Tên Cơ Quan:  Sở Xe Động Cơ

Nhiệm vụ của Sở Xe Động Cơ (Department of Motor Vehicles, hay DMV) là khuyến khích sự an toàn cho công chúng bằng cách bảo đảm là các chiếc xe hoạt động an toàn.

Các Chương Trình Chánh Yếu 

Dịch Vụ Phán Quyết
Cung cấp dịch vụ tiến hành giấy phạt, phiên xử và hỗ trợ phiên xử cho cư dân và người không là cư dân, để lấy đúng quyết định pháp lý về đậu xe, vi phạm bằng hình chụp và lái xe, và bảo đảm tiến hành chính chắn thủ tục trả tiền vi phạm và phạt vạ cho những vi phạm. 

Lưu ý: DC DMV không cấp giấy phạt. Các vé phạt về đậu xe, bằng hình chụp, và phạm luật lái xe nhẹ được cấp bởi cảnh sát thuộc Ban Giao Thông Công Chánh (Department of Public Works, hay DPW), Ban Gia Thông Vận Tải DC (DC Department of Transportation, hay DDOT), và cơ quan thực thi luật pháp, kể cả: Sở Cảnh Sát Đô Thành (Metropolitan Police Department), Cảnh Sát Đô Thành Hoa Kỳ (US Capitol Police), Cảnh Sát Nơi Đậu Xe Hoa Kỳ (US Park Police), và các tổ chức khác.

Dịch Vụ cho Người Lái Xe
Cung cấp giấy chứng nhận lái xe và dịch vụ nhận diện cho cư dân để bảo đảm họ có chứng chỉ thích hợp chứng nhận danh tánh, nơi cư ngụ, và đủ điều kiện lái xe để họ có thể lái xe của họ một cách hợp pháp. 

Dịch Vụ cho Xe Hơi
Cung cấp giấy chứng nhận và dịch vụ kiểm tra cho cư dân, cơ sở thương mại, và chính quyền để họ có thể đậu xe, lái xe, và bán xe của họ đúng luật tại District of Columbia. 

Các Dịch Vụ

Dịch Vụ cho Người Lái Xe - Giấy phép lái xe tạm thời, Bằng lái xe tạm thời, Bằng lái xe thương mại
Dịch Vụ cho Xe Hơi – Ghi danh chiếc xe, Kiểm tra, Chủ quyền, Bảng số, Giấy phép đậu xe / Nhãn tương phản, Bảng số và yết thị khuyết tật, Mua và bán xe
Phán Quyết – Thời biểu cho phiên xử lái xe, Thời biểu cho phiên xử bằng lái xe, Thời biểu cho phiên xử đậu xe Walk-in Parking, Trả tiền kéo xe, trả tiền giấy phạt

Dịch Vụ Thông Ngôn

DMV cung cấp dịch vụ thông ngôn miễn phí cho khách hàng không thành thạo tiếng Anh và không biết nói tiếng Anh bằng cách sử dụng Language Line Services qua điện thoại nếu yêu cầu. Nếu muốn được giúp đỡ về ngôn ngữ, xin đến Màn Hình Nhận Diện Ngôn Ngữ (Language Identification Desktop Display) có sẵn tại mỗi trung tâm thông tin DMV và phòng phiên xử, chỉ cần sờ vào ngôn ngữ quý vị muốn được giúp đỡ và chúng tôi sẽ gọi người thông dịch giúp quý vị.

DMV Locations

Southwest
95 M Street, SW
Washington, DC 20024
Road Test and Commercial Driver License ONLY
1205 Brentwood Road, NE
Washington, DC 20018
Adjudication
955 L'Enfant Plaza, SW
Washington, DC 20024
Inspection
1001 Half Street, SW
Washington, DC 20024

Benning Ridge
Benning Road, SE
Washington, DC 20019
Rhode Island
(Located in Rhode Island Row)
2350 Washington Place, NE
Suite 112N
Washington, DC 20018
Commercial Drivers License Road Test Lot
2390 South Capitol Street, SE
Washington, DC 20032