Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dmv

Department of Motor Vehicles
 

DC Agency Top Menu

-DC DMV recommends the use of masks by employees and customers at all DC DMV facilities. Masks are still required during the in-vehicle portion of a road test.

-A +A
Bookmark and Share

Adjudication Services Vietnamese

Dịch Vụ Phán Xử

Dịch Vụ Phán Xử (Adjudication Services) lo liệu các điều trần hành chánh và phục vụ những người tự đến trả tiền các vé phạt từ Quận Columbia phát ra.

Thông Tin Căn Bản về Dịch Vụ Phán Xử
Trả Tiền Phạt
Thông Tin Phán Xử Vé Phạt Đậu Xe và Theo Hình Chụp Quả Tang
Thông Tin Phán Xử Vé Phạt Lỗi Nhẹ Đi Đường
Yêu Cầu Cứu Xét Lại Phán Quyết về Vé Phạt
Khiếu Nại Phán Quyết về Vé Phạt
Thông Tin Khác về Dịch Vụ Phán Xử
Các Mẫu Đơn Phán Xử và Giao Dịch Trực Tuyến

 

Thông Tin Căn Bản về Dịch Vụ Phán Xử <<back to top>>

DC DMV không phát vé phạt. Người phát ra các vé phạt đậu xe, theo hình chụp quả tang và lỗi nhẹ đi đường là nhân viên của Sở Công Chánh (Department of Public Works, hay DPW), Sở Giao Thông Vận Tải DC (DC Department of Transportation, hay DDOT), và cơ quan công lực, kể cả Sở Cảnh Sát Đô Thành.

Quá trình điều trần việc đình chỉ, thu hồi và khôi phục bằng lái cũng được thực hiện qua Dịch Vụ Phán Xử.

Có điều trần về vi phạm đậu xe và hình chụp quả tang qua bưu tín và theo kiểu miễn hẹn (không lấy hẹn trước) tại Dịch Vụ Phán Xử (Adjudication Services). Quý vị phải là chủ sở hữu đăng bạ của xe bị phán xử hoặc có mẫu giấy ủy quyền đã được chủ sở đăng bạ điền đầy đủ thông tin.  Quý vị cũng có thể đệ trình một yêu cầu phán xử trực tuyến.

Phải chọn lịch biểu tự đến điều trần trường hợp vi phạm nhẹ khi đi đường; nhân viên ghi vé phạt được triệu tập và phải có mặt tại buổi điều trần này.  Không thể tiến hành điều trần theo kiểu miễn hẹn, nhưng vẫn có thể thực hiện qua bưu tín.

Phải chọn lịch biểu điều trần về bằng lái.

 

Trả Tiền Vé Phạt <<back to top>>

 

Thời Hạn và Phương Pháp Chi Trả

DMV phải nhận được tiền trong vòng 30 ngày lịch tính từ ngày ghi trên vé phạt. Tuy nhiên, nếu quý vị chưa trang trải trong vòng 30 ngày lịch thì sẽ gánh thêm một khoản phạt bằng với tiền phạt. DMV có bốn cách chi trả: trực tuyến, qua bưu điện, tự đến, hoặc qua điện thoại theo số (866) 893-5023. Quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn trả dần tiền vé phạt và khi đó sẽ không đủ tiêu chuẩn để điều trần nếu liên lạc với Đơn Vị Truy Thu Trung Tâm (Central Collection Unit) tại Văn Phòng Giám Đốc Tài Chánh theo số (202) 727-0771. Nói chung, muốn hội đủ tiêu chuẩn lập chương trình chi trả thì tiền nợ theo vé phạt phải là $350 trở lên.

Trực Tuyến

Thông tin đệ nộp trực tuyến được bảo vệ qua mạng lưới an ninh của đệ tam nhân và sẽ không bị phổ biến vì bất cứ lý do gì. Chánh Quyền DC nhận các thẻ Visa, MasterCard và Discover. Chánh Quyền DC không nhận thẻ American Express.

      • [Trả tiền phạt đậu xe và/hoặc hình chụp quả tang] (Số hiệu vé phạt có thể bắt đầu bằng chữ cái với tối đa chín chữ số tiếp nối, hoặc tất cả đều là chữ số.)
      • [Trả tiền vé phạt lỗi nhẹ đi đường] (Số hiệu vé phạt toàn là chữ số.)

Qua bưu tín

      • Ghi người nhận chi phiếu hoặc lệnh phiếu là Thủ Quỹ DC (DC Treasurer) (đừng gởi tiền mặt) và ghi số hiệu vé phạt trên tiền trả. Nhớ đính cả vé phạt, hoặc nếu không có vé này thì ghi bảng số và tiểu bang đăng bạ chiếc xe trên chi phiếu hoặc lệnh phiếu (thí dụ: bảng số 123456 tại DC).
      • Gởi vé phạt đậu xe, hình chụp quả tang hoặc vi phạm đi đường (cùng với chi phiếu hoặc lệnh phiếu) tới địa chỉ:

             DMV Adjudication Services (Dịch Vụ Phán Xử DMV)
             PO Box 2014
             Washington, DC 20013

Tự Đến Trực Tiếp

      • Có thể trả tiền qua Dịch Vụ Phán Xử.
      • Nếu quý vị mang theo vé phạt thì sẽ được hướng dẫn đến chỗ nhân viên thâu ngân để trả tiền phạt.
      • Nếu quý vị không đem theo vé phạt thì trình ID để lấy bản in vé này rồi đến chỗ nhân viên thâu ngân và trả tiền phạt.
      • Có thể trang trải bằng tiền mặt, chi phiếu, lệnh phiếu, hoặc thẻ tín dụng. Chánh Quyền DC nhận các thẻ Visa, MasterCard và Discover. Chánh Quyền DC không nhận thẻ American Express.
      • Không được trả tiền bằng chi phiếu để lấy chiếc xe đã bị khóa bánh hoặc kéo đi.
      • Nói chung xe bị khóa bánh sẽ được thả đi trong vòng hai tiếng đồng hồ sau khi trả tiền.

 

Thông Tin về Phạt Đậu Xe và Hình Chụp Quả Tang <<back to top>>

Phải hồi đáp trường hợp phạt đậu xe trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi vé phạt. Phải hồi đáp trường hợp phạt theo hình chụp quả tang trong vòng 30 ngày tính từ ngày gởi vé phạt qua bưu điện. Muốn hồi đáp về vé phạt thì phải yêu cầu điều trần hoặc trả tiền phạt. Sau 30 ngày, quý vị sẽ gánh thêm một khoản phạt trả trễ bằng với tiền phạt. Sau 60 ngày, sẽ xem như quý vị quả thật đã vi phạm, đã bội ước và không còn có thể yêu cầu điều trần. Quý vị có thể nộp [bản kiến nghị xin giải tỏa phán quyết bội ước] trong khoảng ngày 61 tới ngày 120. Trong kiến nghị này, quý vị phải giải thích và chứng tỏ đây là trường hợp sơ suất có thể tha thứ vì không kịp thời hồi đáp và bào chữa vi phạm. Trả tiền vé phạt được xem như chịu tội. Quý vị không thể yêu cầu điều trần khi đã trả tiền phạt. Vé phạt (từ cơ quan phát hành) chưa chuyển đến DMV trong vòng 21 ngày sẽ bị tự động gạt bỏ.

Nếu quý vị chưa trả tiền vé phạt đậu xe và hình chụp quả tang thì sẽ bị khóa bánh và giam xe. Có thể bị khóa bánh sau khi bị ít nhất hai vé phạt đậu xe và/hoặc hình chụp quả tang nhưng chưa trang trải. Nếu còn nợ tiền phạt thì chiếc xe sẽ bị khóa bánh ngay cả khi đang đậu hợp pháp. (GHI CHÚ: DMV không khóa bánh, kéo hoặc giam xe vào bãi; đây là phận sự của Sở Công Chánh) Vé tiền phạt chưa trả sẽ bị truy thu.

 

Thông Tin về Vi Phạm Đi Đường <<back to top>>

Phải hồi đáp trường hợp phạt lỗi nhẹ đi đường hay giao thông trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi vé phạt - bằng cách yêu cầu điều trần hoặc trả tiền phạt. Sau 30 ngày, quý vị sẽ gánh thêm một khoản phạt trả trễ bằng với tiền phạt. Nếu không hồi đáp trường hợp bị phạt trong vòng 60 ngày (tính từ ngày ghi vé) thì sẽ xem như tài xế quả thật đã vi phạm và đã bội ước. Khi vé phạt ở tình trạng bị bội ước thì không còn có thể yêu cầu điều trần. Quý vị chỉ có thể nộp bản kiến nghị xin giải tỏa phán quyết bội ước vi phạm đi đường nếu đã chọn lịch biểu điều trần theo vé phạt nhưng lại không có mặt lúc điều trần. Quý vị phải chứng tỏ đây là trường hợp sơ suất có thể tha thứ vì không trình diện và phải bào chữa vi phạm. Vé phạt (từ cơ quan phát hành) chưa chuyển đến DMV trong vòng 21 ngày sẽ bị tự động gạt bỏ.

Nếu quý vị chưa trả tiền phạt đi đường thì sẽ bị treo bằng lái. Nếu kết quả điều trần cho thấy quý vị có vi phạm thì quý vị có thể yêu cầu tái cứu xét và cung cấp thêm bằng chứng/tài liệu. Nếu quý vị không yêu cầu tái cứu xét hoặc không trả tiền phạt trong vòng 30 ngày kể từ ngày điều trần thì sẽ bị treo bằng lái. Nếu quý vị không hồi đáp trường hợp bị phạt trong vòng 60 ngày thì sẽ bị treo bằng lái.

Hầu hết vi phạm đi đường đều làm cho bằng lái bị trừ điểm. Quý vị sẽ bị treo bằng lái nếu bị trừ tổng cộng 10 điểm trong thời kỳ hai năm, và thu hồi - nếu bị trừ tổng cộng 12 điểm trở lên cũng trong thời kỳ đó.

Luật lệ phạt tài xế suy yếu và xao lãng đang được thực thi triệt để tại Quận Columbia. Nói chung, về mặt pháp lý, quý vị không được phép điều khiển xe cộ có động cơ nếu có bất cứ lượng rượu cồn hay chất gây say gây phê nào đo được trong cơ thể. Chỉ có thể dùng điện thoại di động khi sử dụng thiết bị tránh làm vướng bận đôi tay trong khi lái. Không cho phép bấm nhắn tin lúc lái xe trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tất cả hành khách đều phải thắt dây nịt an toàn. Cũng phải cột dây cho trẻ em, và điều này được thực thi nghiêm ngặt.

 

Phương Pháp Phán Xử Vé Phạt <<back to top>>

Ở mọi phương pháp phán xử, quý vị đều phải xuất trình bằng chứng cho thấy mình không phạm lỗi đã ghi trên vé phạt. Chứng cớ gồm có bản tường trình của cảnh sát, biên lai xác nhận đã giao trả bảng số, thẻ đăng bạ, v.v... Nếu yêu cầu phán xử vé phạt thì ĐỪNG nộp bất cứ số tiền nào theo vé gốc hay tiền phạt. Nếu quý vị gởi yêu cầu phán xử trực tuyến hoặc qua bưu điện thì sẽ có văn bản xác nhận qua điện thư hay bưu tín. Nếu không thấy văn bản xác nhận thì có nghĩa là chúng tôi chưa nhận được yêu cầu phán xử. Quyết định của nhân viên cứu xét điều trần sẽ được gởi tới quý vị qua bưu tín, theo địa chỉ ghi trong sổ sách DMV.

         • Đệ nộp yêu cầu phán xử trực tuyến
         •  Đệ nộp yêu cầu phán xử qua bưu tín:

                 DMV Adjudication Services (Dịch Vụ Phán Xử DMV)
                 Người nhận: Mail Adjudication (Phán Xử qua Bưu Tín)
                 PO Box 37135
                 Washington, DC 20013

         • Yêu cầu điều trần miễn hẹn về vé phạt đậu xe và hình chụp quả tang: hãy đến viếng Dịch Vụ Phán Xử.
         • Chọn lịch biểu điều trần vi phạm đi đường với nhân viên ghi vé phạt qua bưu tín, trực tuyến hoặc tự đến

 

Yêu Cầu Tái Cứu Xét Phán Quyết về Vé Phạt <<back to top>>

Nếu kết quả điều trần cho thấy có vi phạm đậu xe, hình chụp quả tang, hay lỗi đi đường thì quý vị có thể đệ nộp yêu cầu tái cứu xét [trực tuyến] DMV phải nhận yêu cầu tái cứu xét của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày có phán quyết điều trần. Yêu cầu của quý vị phải nêu rõ một hoặc nhiều bằng chứng sau đây.

          1. Bằng chứng liên quan mới biết được hay mới có;
          2. Cần có thêm bằng chứng để bào chữa;
          3. Lỗi xác đáng của người cứu xét điều trần trong lúc tố tụng, bao gồm không thông báo về thông tin phán quyết của người cứu xét điều trần dựa vào đó hoặc không thông báo cho bị đơn về thông tin đã thông báo mà phán quyết của người cứu xét điều trần dựa vào đó; hoặc
          4. Cần bàn thảo thêm về các vấn đề.

Yêu cầu tái cứu xét phải có tất cả tài liệu hoặc bằng chứng (ví dụ, đăng bạ xe, hình ảnh, v.v…) để hỗ trợ tái cứu xét. Nếu yêu cầu tái cứu xét bị từ chối thì quý vị có thể nộp khiếu nại đến Hội Đồng Khiếu Nại Phân Xử Giao Thông (Traffic Adjudication Appeals Board) trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu tái cứu xét của quý vị bị từ chối.

Ngoại trừ đủ điều kiện tái cứu xét.  Nếu đã nộp Kiến Nghị Giải Tỏa và Kiến Nghị này bị người cứu xét điều trần từ chối thì quý vị có thể nộp yêu cầu tái cứu xét. Nếu Kiến Nghị Giải Tỏa của quý vị bị từ chối, thì quý vị phải nộp khiếu nại trực tiếp cho Hội Đồng Khiếu Nại Phân Xử Giao Thông để cứu xét thêm phán xét này.

Cách nộp yêu cầu tái cứu xét.  Phải nộp trực tuyến yêu cầu tái cứu xét của quý vị qua mạng lưới của DMV hoặc qua bưu tín. Quý vị không thể tự mình nộp yêu cầu tái cứu xét trừ khi xe của quý vị đã bị khóa bánh hoặc kéo đi, hoặc quý vị không thể lấy bằng lái hoặc bảng số theo Đạo Luật Sạch Tội (Clean Hands Act) (nghĩa là nếu quý vị vẫn còn nợ tiền phạt chưa trả thì quý vị không được DMV phục vụ).

Đệ Nộp Đơn Tái Cứu Xét Trực Tuyến

• Có thể nộp trực tuyến yêu cầu tái cứu xét. 
• Phải nhận được kiến nghị của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày có phán quyết điều trần.
• Điền đầy đủ thông tin vào mẫu ghi danh trực tuyến tóm tắt tranh luận của quý vị dựa trên một hoặc nhiều cơ sở nêu trên. Đệ nộp đơn và tải lên bất cứ bằng chứng nào chưa nộp cho điều trần lần đầu. 
• Sẽ có điện thư xác nhận gửi đến địa chỉ điện thư do quý vị cung cấp. Nếu không nhận được điện thư xác nhận đã nhận kiến nghị của quý vị thì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã không nhận được yêu cầu tái cứu xét và quý vị cần nộp lại qua trực tuyến hoặc qua bưu tín.
• Người cứu xét điều trần sẽ ra phán quyết về yêu cầu tái cứu xét của quý vị trong vòng 180 ngày. 

Đệ Nộp Yêu Cầu Tái Cứu Xét qua Bưu Tín

• Phải nhận kiến nghị của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày có phán quyết điều trần rằng có vi phạm.
• Điền đầy đủ thông tin vào [mẫu ghi danh trực tuyến] tóm tắt tranh luận của quý vị dựa trên một hoặc nhiều cơ sở nêu trên. Gửi kèm bất cứ bằng chứng nào chưa nộp trong điều trần lần đầu.
• Gởi đến:

         DMV Adjudication Services (Dịch Vụ Phán Xử DMV)
         Về vụ: Request for Reconsideration (Yêu Cầu Tái Cứu Xét)
         PO Box 37135
         Washington, DC 20013

 

Khiếu Nại Phán Quyết về Vé Phạt <<back to top>>

 

Nếu quý vị muốn khiếu nại phán quyết của nhân viên cứu xét điều trần thì phải đệ đơn kháng cáo lên Hội Đồng Phân Xử Khiếu Nại Giao Thông (Traffic Adjudication Appeals Board). Xem hướng dẫn chi tiết về nộp khiếu nại trong Mẫu Đơn Khiếu Nại.

Những Dạng Phán Quyết Có Thể Khiếu Nại

Trước khi khiếu nại phán quyết của người cứu xét điều trần thì quý vị phải đệ nộp yêu cầu tái cứu xét hoặc kiến nghị giải tỏa phán quyết bội ước và đã bị từ chối. Trong đó bao gồm vé phạt đậu xe, hình chụp quả tang, vi phạm nhẹ đi đường, trường hợp đình chỉ hoặc thu hồi bằng lái và từ chối Kiến Nghị Giải Tỏa Phán Quyết (Motion to Vacate Judgment) hoặc Đơn Xin Giấy Phép Chuyên Nghề Có Hạn Định (Request for Limited Occupational License)

Thời Điểm Đệ Đơn Khiếu Nại

DMV phải nhận khiếu nại của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn tái cứu xét hoặc kiến ghị giải tỏa.

Cách Đệ Đơn Khiếu Nại

Quý vị phải điền đầy đủ thông tin vào Mẫu Đơn Khiếu Nại. Quý vị phải trả tiền vé phạt cùng với mọi khoản tiền phạt và $10 lệ phí cho mỗi vé bị khiếu nại. Nếu quý vị khiếu nại lỗi nhẹ đi đường hoặc trường hợp đình chỉ hay thu hồi bằng lái hoặc đặc quyền lái xe tại Quận Columbia thì cũng phải trả $50 (tiền ký thác cho bản ghi chép). Lưu ý: Nếu tiền ký thác không đủ để trang trải chi phí của bản ghi chép thì quý vị bị thu thêm tiền. Nếu tiền ký thác lớn hơn trị giá bản ghi chép thì sẽ hoàn trả phần chênh lệch cho quý vị. Hội Đồng Phân Xử Khiếu Nại sẽ cứu xét vé phạt, lời khai, bằng chứng đã đệ trình trong buổi điều trần ban đầu và bản ghi chép từ đó. Không cần đến trình diện trước Hội Đồng Phân Xử Khiếu Nại. Quý vị cũng không thể nộp tài liệu hay chứng cớ phụ trội chưa được đệ trình vào lần điều trần ban sơ.

Nếu Quý Vị Thắng Kiện

Nếu Hội Đồng Phân Xử Khiếu Nại hủy bỏ phán quyết của nhân viên cứu xét điều trần thì mọi khoản phạt, tiền phạt và lệ phí đều được hoàn trả cho quý vị.

 

Thông Tin Khác về Dịch Vụ Phán Xử <<back to top>>

Muốn biết bất cứ thông tin nào khác về Dịch Vụ Phán Xử, chẳng hạn như chọn lịch biểu điều trần lỗi nhẹ đi đường, thông tin về trường hợp khóa bánh/kéo đi, thu hồi/đình chỉ, v.v... thì nên liên lạc theo số 311 (202-737-4404) để được trợ giúp.

Nếu quý vị cần được trợ giúp để hoàn tất tiến trình phán xử hoặc nếu than phiền của quý vị liên quan đến tiến trình phán xử thì xin liên lạc với Nhân Viên Kiểm Tra Phán Xử Vé Phạt (Ticket Adjudication Ombudsman) tại [email protected] hoặc gọi số 202-729-7092.

Địa điểm và giờ giấc của Dịch Vụ Phán Xử được ghi rõ dưới đây:

         Tuyến Đường tại DC
         Adjudication Services (Dịch Vụ Phán Xử)
         301 C Street, SW
         Washington, DC 20001

         Điện thoại: 311 hoặc 202-737-4404
         Điều Trần Miễn Hẹn: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:15 sáng - 4:00 chiều
         Trả Tiền Vé Phạt, Bị Khóa Bánh và Kéo Đi: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:15 sáng - 5:00 chiều

         Bấm vào đây để xem lượng khách đến nơi Phán Xử

 

Các Biểu Mẫu Phán Xử và Giao Dịch Trực Tuyến <<back to top>>

Mẫu Thư Ủy Quyền Phán Xử 
Mẫu Khiếu Nại
Mẫu Giải Thích Trình Nghị Giải Tỏa
Mẫu Giải Trình Điều Trần Miễn Hẹn Vi Phạm Đậu Xe 
Mẫu Giải Thích Điều Trần Miễn Hẹn Hình Chụp Quả Tang
Mẫu Phán Xử qua Bưu Tín 
Mẫu Kiến Nghị Giải Tỏa Phán Xét 
Mẫu Yêu Cầu Tái Cứu Xét 
Yêu Cầu Phán Xét Trực Tuyến 
Trả Tiền Vé Phạt Đậu Xe/Chụp Hình
Trả Tiền Vé Phạt Đi Đường

Duyệt xét lại: Ngày 12 tháng Tư, 2015