Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dmv

Department of Motor Vehicles
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Tiếng Việt (Vietnamese)

DC DMV ở Ngôn ngữ của quý vị

Đọc thêm về DC DMV ở Ngôn ngữ của quý vị: English | አማርኛ | 中文 | Français | 한국어 | Español

Dịch vụ thông dịch và phiên dịch

DC DMV cung cấp dịch vụ thông dịch ngôn ngữ miễn phí cho những khách hàng có khả năng Anh Ngữ hạn chế và không nói Tiếng Anh. Chúng tôi sử dụng Language Line Services™ (Dịch Vụ Đường Dây Trợ Giúp Ngôn Ngữ), một dịch vụ theo yêu cầu qua điện thoại. Dịch Vụ Đường Dây Trợ Giúp Ngôn Ngữ có sẵn ở 240 ngôn ngữ, miễn phí cho khách hàng của DC DMV.

Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, vui lòng truy cập Màn hình máy tính nhận dạng ngôn ngữ có sẵn tại mỗi bàn thông tin của DC DMV và phòng điều trần. Chỉ vào ngôn ngữ quý vị yêu cầu hỗ trợ và thông dịch viên sẽ được gọi để hỗ trợ quý vị trong giao dịch của quý vị. Quý vị sẽ được kết nối với thông dịch viên sau vài phút. Hai mươi ngôn ngữ phổ biến nhất được liệt kê trên màn hình máy tính để bàn. Nếu ngôn ngữ của quý vị không được liệt kê, vui lòng thông báo cho đại diện dịch vụ khách hàng ngôn ngữ quý vị cần hỗ trợ và thông dịch viên sẽ được gọi cho quý vị.

Nếu quý vị là người khiếm thính, mỗi địa điểm của DMV sử dụng một thiết bị UbiDuo để hỗ trợ chúng tôi trong việc giao tiếp với quý vị. Đối với những cá nhân cần dịch vụ thông dịch viên trong quá trình kiểm tra kiến thức hoặc cho một buổi điều trần trực tiếp về phiếu phạt, quý vị nên gửi email cho chúng tôi tại [email protected] và yêu cầu hỗ trợ. Quý vị cũng có thể cho chúng tôi biết nhu cầu của mình tại địa điểm của DMV.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Cơ Quan Quản Lý Các Phương Tiện Cơ Giới DC (DC DMV) là thúc đẩy sự vận hành an toàn của các phương tiện cơ giới và an toàn công cộng, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của DC DMV là dẫn đầu về đổi mới và công nghệ.

Tổng quan về DC DMV

Mỗi ngày, DC DMV trực tiếp phục vụ trung bình 3,200 cư dân của DC — và những người không phải là cư dân — nhiều hơn hầu hết bất kỳ cơ quan chính quyền nào khác của DC. DC DMV cung cấp dịch vụ cho hơn 623,000 người lái xe có bằng lái hoặc thẻ định danh và 310,000 xe cơ giới đã đăng ký tại bốn trung tâm dịch vụ. Chúng tôi phục vụ hơn 2.7 triệu phiếu phạt hàng năm, bằng việc thu các khoản thanh toán hoặc cung cấp cho người dân phương tiện để phản đối phiếu phạt. Chúng tôi cũng tiến hành hơn 178,000 cuộc kiểm tra xe cơ giới mỗi năm.

Để đạt được sứ mệnh của mình, chúng tôi có ba lĩnh vực chương trình hoạt động: Dịch vụ phiếu phạt, Dịch vụ cho người lái xeDịch vụ phương tiện. Vui lòng tìm thêm thông tin liên quan đến DMV bên dưới.

[quay lại đầu trang]


Dịch vụ phiếu phạt

DC DMV xử lý các phiếu phạt về đậu xe, thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh, và các vi phạm trong khi di chuyển ở mức độ nhẹ và cung cấp các thông báo, phiên điều trần và các dịch vụ hỗ trợ điều trần cho những người nhận được phiếu phạt. Dịch vụ chúng tôi cung cấp đảm bảo rằng mọi người nhận được các quyết định pháp lý đúng đắn về phiếu phạt của họ và xử lý thích hợp bất kỳ khoản thanh toán nào mà họ phải thực hiện đối với các phiếu phạt này.

Lưu ý: DC DMV không đưa ra các phiếu phạt. Các phiếu phạt về đậu xe, thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh, và các vi phạm trong khi di chuyển ở mức độ nhẹ do Sở Công Trình Công Cộng, Sở Giao Thông Vận Tải DC, và các cơ quan thực thi pháp luật bao gồm Sở Cảnh Sát Thành Phố, Cảnh Sát Quốc Hội Hoa Kỳ, Cảnh Sát Công Viên Hoa Kỳ, và hơn 30 cơ quan khác đưa ra.

Quý vị có thể truy cập thêm thông tin về Dịch vụ phiếu phạt của DC DMV tại: Dịch vụ phiếu phạt của DC DMV.

Phản hồi lại một phiếu phạt

Nếu quý vị bị nhận một phiếu phạt liên quan đến đậu xe, thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh, và các vi phạm trong khi di chuyển ở mức độ nhẹ tại DC, quý vị có ba lựa chọn để phản hồi lại phiếu phạt đó, theo luật DC: thanh toán phiếu phạt, thừa nhận và giải thích, hoặc phản đối phiếu phạt. Sau 30 ngày theo lịch mà không có phản hồi, tiền phạt thêm tương đương với tiền phạt sẽ được áp dụng.

Sau 60 ngày theo lịch, quý vị sẽ được coi là phải chịu trách nhiệm về phiếu phạt. Quý vị có tùy chọn để gửi một Đề xuất hủy bỏ sau khi được coi là phải chịu trách nhiệm.

Quý vị phải phản hồi lại phiếu phạt bằng cách thanh toán phiếu phạt và tiền phạt thêm, thừa nhận kèm theo lời giải thích hoặc phản đối phiếu phạt trong vòng 120 ngày theo lịch. Sau thời gian này, phiếu phạt được chỉ định cho các cơ quan thu nợ và quý vị không còn có bất kỳ tùy chọn phân xử hành chính nào nữa. Sau 120 ngày theo lịch, quý vị phải thanh toán phiếu phạt để xóa nó khỏi hồ sơ của quý vị.

Đừng thanh toán phiếu phạt nếu quý vị muốn thừa nhận kèm theo một lời giải thích hoặc phản đối phiếu phạt. Sau khi quý vị thanh toán phiếu phạt (tiền phạt ban đầu, tiền phạt thêm hoặc cả hai), quý vị không còn tùy chọn hành chính để phân xử phiếu phạt đó nữa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web về Phản hồi lại một phiếu phạt.

Phản đối các phiếu phạt liên quan đến đậu xe và thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh

Nếu quý vị muốn phản đối phiếu phạt, đừng thanh toán tiền phạt và/hoặc tiền phạt thêm. Quý vị không thể phản đối phiếu phạt khi đã thanh toán tiền phạt và/hoặc tiền phạt thêm cũng như không thể yêu cầu hoàn lại tiền.

Yêu cầu phân xử phải được nhận trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày xuất phiếu phạt.

Tiền phạt trên phiếu phạt tăng gấp đôi trong 30 ngày theo lịch. Nếu tiền phạt thêm đã được áp dụng, hãy ghi cả tiền phạt ban đầu và tiền phạt thêm do nộp trễ trong bản khai của quý vị.

Nếu quý vị phản đối phiếu phạt trong khoảng thời gian từ 31 đến 60 ngày theo lịch sau khi phiếu phạt được đưa ra, trong trường hợp phiếu phạt đậu xe, hoặc ngày phiếu phạt được gửi qua đường bưu điện, trong trường hợp thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh, quý vị phải trả cả tiền phạt và tiền phạt thêm nếu nhân viên xem xét điều trần DC DMV nhận thấy quý vị phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Khi quý vị gửi yêu cầu phân xử để thừa nhận kèm theo lời giải thích hoặc phản đối phiếu phạt qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. Một nhân viên xem xét điều trần của DC DMV sẽ đọc thông tin quý vị gửi để phân xử phiếu phạt và sẽ quyết định xem quý vị phải trả tiền phạt hay cả tiền phạt và tiền phạt thêm. Nhân viên xem xét điều trần cũng có thể quyết định giảm hoặc bỏ phiếu phạt dựa trên Bộ Luật DC và các Quy định về giao thông. Nhân viên xem xét điều trần sẽ gửi quyết định qua đường bưu điện đến địa chỉ của chủ sở hữu phương tiện trong hồ sơ và DMV sẽ thông báo cho chủ sở hữu về quyết định.

Có thể phản đối phiếu phạt liên quan đến đậu xe và thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh bằng cách lên lịch cho một phiên điều trần trực tuyến, gửi yêu cầu phân xử trực tuyến, bằng việc gửi biểu mẫu phân xử qua thư qua đường bưu điện, hoặc quý vị có thể tham gia một phiên điều trần trực tiếp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web về Phản đối phiếu phạt liên quan đến đậu xe và thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh.

Gửi yêu cầu điều trần phân xử qua thư

Nếu quý vị nhận được một phiếu phạt liên quan đến đậu xe và thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh và muốn phản đối phiếu phạt đó, quý vị có thể đến Bộ Phận Dịch Vụ Phân Xử và yêu cầu một phiên điều trần. Tuy nhiên, đôi khi quý vị không thể đến hoặc không thuận tiện để đến Bộ Phận Dịch Vụ Phân Xử và quý vị có tùy chọn gửi yêu cầu phân xử của mình qua đường bưu điện.

Yêu cầu xem xét lại

Nếu quý vị bị phát hiện phải chịu trách nhiệm pháp lý tại phiên điều trần do lỗi liên quan đến đậu xe, thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh, hoặc vi phạm trong khi di chuyển, quý vị có thể gửi yêu cầu xem xét lại trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày có quyết định chịu trách nhiệm pháp lý.

 • Biểu mẫu yêu cầu xem xét lại (* hiện không có)

Đề xuất hủy bỏ

Quý vị chỉ nên nộp biểu mẫu Đề xuất hủy bỏ nếu phiếu phạt đã được xuất cho quý vị, cho xe của quý vị hoặc quý vị có mẫu giấy ủy quyền có công chứng từ chủ sở hữu đã đăng ký.

Giải thích về các phiên điều trần không đặt lịch trước

Trang thông tin này giải thích các thủ tục điều trần sẽ được tuân theo trong buổi điều trần về phiếu phạt đậu xe được xuất cho quý vị.

Giải thích về các phiên điều trần không đặt lịch trước liên quan đến thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh

Trang thông tin này giải thích các thủ tục sẽ được tuân theo trong buổi điều trần về phiếu phạt liên quan đến thực thi pháp luật với bằng chứng hình ảnh được xuất cho xe của quý vị.

Giấy ủy quyền xe cơ giới

Biểu mẫu này cho phép chủ sở hữu đã đăng ký ủy quyền cho ai đó thay mặt mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến phiếu phạt.

Biểu mẫu kháng nghị

Nếu quý vị muốn kháng nghị quyết định của nhân viên xem xét điều trần, quý vị phải nộp đơn kháng nghị đến Ban Kháng Nghị Phân Xử Giao Thông được thành lập độc lập. Quý vị nên đọc kỹ hướng dẫn trên biểu mẫu trước khi nộp đơn kháng nghị. Việc không tuân theo các thủ tục được mô tả trong các hướng dẫn này có thể dẫn đến việc kháng nghị của quý vị bị bác bỏ mà không được Ban Kháng Nghị xem xét.

Biểu mẫu trình diện bởi luật sư

Vui lòng xem bên dưới Văn bản trình diện của luật sư và sự đồng ý của thân chủ.

Đơn xin điều trần hành chính

Nếu quý vị không sống trong khu vực đô thị DC, quý vị có thể gửi văn bản yêu cầu khôi phục quyền lái xe của mình. Vui lòng điền vào Đơn xin điều trần hành chính. Quý vị sẽ cần phải cung cấp bằng chứng về việc hoàn thành một chương trình tư vấn về rượu/ma túy được tiểu bang chứng nhận.

Biểu mẫu miễn giảm điểm vi phạm

Vui lòng xem Biểu mẫu miễn giảm điểm vi phạm dưới đây

 • Biểu mẫu miễn giảm điểm vi phạm (* hiện không có)

[quay lại đầu trang]


Các dịch vụ dành cho người lái xe

DC DMV cung cấp dịch vụ chứng nhận và định danh người lái xe cho cư dân của DC để đảm bảo họ có các giấy xác thực thích hợp để lái xe hoặc vận hành phương tiện của họ một cách hợp pháp. Các giấy xác thực của DC DMV thể hiện danh tính, nơi cư trú và trình độ lái xe của một cá nhân.

Quý vị có thể truy cập thêm thông tin về Dịch vụ cho người lái xe của DC DMV tại: Các dịch vụ dành cho người lái xe của DC DMV.

 • Tài liệu giới thiệu về Phát hành trung tâm và Giấy xác thực mới (* hiện không có)
 • Giáo dục lái xe bắt buộc tại DC - Đơn đăng ký Chứng nhận từ trường lái xe (* hiện không có)
 • Đồng ý, miễn trừ và bồi thường khi sử dụng phương tiện cơ giới của DC (* hiện không có)
 • Đồng ý, miễn trừ và bồi thường khi sử dụng phương tiện cơ giới của DC -Trẻ vị thành niên (Dưới 18 tuổi) (* hiện không có)

Sách giới thiệu về Các yêu cầu chấp nhận tài liệu dành cho giao dịch (DART)

Để hoàn tất giao dịch Giấy phép lái xe REAL ID DC hoặc Thẻ định danh, quý vị cần cung cấp các tài liệu khác nhau liên quan đến danh tính, số an sinh xã hội, nơi cư trú và bằng chứng về khả năng lái xe. Sách giới thiệu DART hỗ trợ xác định các tài liệu cần thiết.

Đơn đăng ký Bằng lái xe hoặc Thẻ định danh

Đơn đăng ký Bằng lái xe/Thẻ định danh được sử dụng cho các giấy xác thực gốc, chuyển đổi giấy xác thực từ các khu vực pháp lý khác, gia hạn giấy xác thực và lấy các giấy xác thực trùng lặp/thay thế. Để biết thêm thông tin về cách lấy bằng lái xe hoặc thẻ định danh, vui lòng truy cập trang web bằng lái xe.

Hồ sơ người lái xe

Quý vị có thể yêu cầu bản sao có chứng nhận hoặc không chứng nhận của hồ sơ người lái xe của quý vị từ DC DMV. Để yêu cầu hồ sơ người lái xe của quý vị trực tuyến, vui lòng truy cập trang web hồ sơ người lái xe.

 • Sách giới thiệu về Hồ sơ người lái xe (* hiện không có)

Biểu mẫu tự chỉ định giới tính

Biểu mẫu tự chỉ định giới tính chứa thông tin y tế cá nhân và sẽ được giữ bí mật và bảo vệ theo các quy định của Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Người Lái Xe.

Đơn đăng ký Thiết bị khóa an toàn đánh lửa (IID)

Chương trình IID cho phép DC DMV giảm thời gian thu hồi giấy phép đối với các vi phạm liên quan đến rượu lần đầu hoặc tiếp theo. Nếu quý vị tham gia vào Chương trình IID, quý vị có thể nhận được giấy phép lái xe DC DMV hạn chế (giấy phép REAL ID hạn chế hoặc giấy phép lái xe Giới hạn Mục đích hạn chế) và lái các phương tiện được chỉ định có cài đặt IID. Nếu quý vị có giấy phép lái xe thương mại (CDL), quý vị không đủ điều kiện tham gia vào Chương trình thiết bị khóa an toàn đánh lửa.

Các giới hạn và điều kiện trên giấy phép lái xe và hồ sơ lái xe của quý vị sẽ vẫn có hiệu lực trong khoảng thời gian giấy phép lái xe của quý vị bị thu hồi. Khoảng thời gian đó sẽ bị kéo dài ra nếu quý vị vi phạm các quy tắc của Chương trình IID hoặc vi phạm khác liên quan đến lái xe. Để biết thêm thông tin về Chương trình IID, vui lòng truy cập trang web của chương trình IID.

 • Đơn đăng ký chương trình thiết bị khóa an toàn đánh lửa (* hiện không có)

Bằng chứng về chứng nhận cư trú tại DC

Bằng chứng về chứng nhận cư trú tại DC dành cho những cư dân cần chứng minh nơi cư trú hiện tại, hiện sống với một cư dân DC và không có giấy tờ cư trú đứng tên của họ.

Hướng dẫn để có được Giấy phép nghề nghiệp có giới hạn

Những người lái xe được cấp phép tại DC có thể gửi yêu cầu đến DC DMV để xin Giấy phép nghề nghiệp có giới hạn sau khi họ bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép. Vui lòng cung cấp một lá thư từ chủ lao động của quý vị, trên văn phòng phẩm hoặc giấy có tiêu đề của công ty, gửi đến Bộ Phận Dịch Vụ Phân Xử, xác nhận rằng quý vị cần phải có bằng lái xe để duy trì sinh kế của mình.

 • Hướng dẫn để có được Giấy phép nghề nghiệp có giới hạn (* hiện không có)

Chứng nhận cư trú 6 tháng tại DC

Biểu mẫu này được sử dụng để xác nhận cư trú 6 tháng tại DC khi nộp đơn xin Giấy phép lái xe giới hạn mục đích hoặc Thẻ định danh giới hạn mục đích.

Tờ khai số an sinh xã hội sử dụng làm giấy xác thực có giới hạn mục đích

Biểu mẫu này được sử dụng cho những người nộp đơn xin Giấy phép lái xe giới hạn mục đích hoặc Thẻ định danh giới hạn mục đích.

Giấy xác thực có giới hạn mục đích

Giấy xác thực có giới hạn mục đích yêu cầu xác thực một lần các tài liệu nguồn khi đăng ký Giấy xác thực có giới hạn mục đích của DC. Tất cả những người nộp đơn đăng ký giấy phép lái xe giới hạn mục đích đều phải vượt qua các bài kiểm tra kiến thức về lái xe và thực hành trên đường. Người nộp đơn lần đầu tiên tại DC phải là cư dân của DC trong ít nhất sáu tháng. Người nộp đơn phải chưa từng được cấp số An sinh xã hội, trước đây đã được cấp số An sinh xã hội nhưng không còn đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nhận số An sinh xã hội. Giấy xác thực có giới hạn mục đích có thể không được sử dụng cho các mục đích chính thức của liên bang và sẽ được đánh dấu để phản ánh yêu cầu này. Để biết thêm thông tin về cách lấy giấy xác thực có giới hạn mục đích, vui lòng truy cập trang web về giấy xác thực có giới hạn mục đích.

Giấy phép lái xe thương mại (CDL)

DC DMV cấp giấy phép lái xe thương mại (CDL) cho những người lái xe chuyên nghiệp cư trú tại DC. CDL của DC DMV là giấy xác thực tuân thủ các nguyên tắc định danh của liên bang và có thể được sử dụng làm ID cấp liên bang. Giấy xác thực này có giá trị trong tám năm và có thể được gia hạn.

Việc lái xe cơ giới thương mại (CMV) đòi hỏi trình độ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và thể chất cao hơn so với lái xe ô tô hoặc các phương tiện phi thương mại khác. Để nhận được CDL của DC DMV, quý vị phải vượt qua cả bài kiểm tra kỹ năng và kiến thức theo các tiêu chuẩn cao hơn này. Ngoài ra, quý vị phải tham gia Chương trình đào tạo lái xe cấp độ đầu vào do nhà cung cấp dịch vụ đào tạo được FMCSA phê duyệt thực hiện dành cho những người lần đầu tiên có CDL Hạng A và Hạng B; CDL nâng cấp lên Hạng B và A; và Chứng nhận S, P và H. Để biết thêm thông tin về cách lấy CDL, vui lòng truy cập trang web về CDL.

 • Đơn đăng ký giấy phép lái xe thương mại (* hiện không có)
 • Biểu mẫu bổ sung dành cho giấy phép lái xe thương mại (* hiện không có)
 • Biểu mẫu miễn kiểm tra kỹ năng quân sự dành cho giấy phép lái xe thương mại (* hiện không có)
 • Báo cáo chứng nhận kiểm tra y tế của Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ (* hiện không có)
 • Sở Giao Thông Vận Tải DC (* hiện không có)

Giấy phép học lái

Để học lái xe — và thực hành lái xe tại DC — quý vị phải có giấy phép học lái xe hợp lệ của DC DMV. Quý vị phải từ 16 tuổi trở lên để có được giấy phép học lái xe DC DMV, đồng thời quý vị phải vượt qua các bài kiểm tra thị lực và kiểm tra kiến thức, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh danh tính, nơi cư trú và khả năng hội đủ điều kiện của quý vị, cùng những tài liệu khác. Để tìm hiểu thêm về cách xin giấy phép học lái, vui lòng truy cập trang web giấy phép học lái.

Đào tạo dần để trở thành tài xế trưởng thành (GRAD)

Nếu quý vị từ 16 đến 21 tuổi, DC DMV cung cấp cho quý vị một chương trình cấp giấy phép đặc biệt để giúp quý vị trở thành một người lái xe an toàn, có kinh nghiệm. Chương trình giấy phép tốt nghiệp (được gọi là GRAD) cung cấp cho những người mới lái xe sự hỗ trợ mà quý vị cần để cải thiện kỹ năng lái xe của mình và tốt nghiệp giấy phép học lái, để lấy bằng tạm thời, sau đó là lấy bằng lái DC DMV đầy đủ.

Chương trình GRAD của DC DMV không chỉ đơn giản giúp quý vị có các kỹ năng lái xe cơ bản; nó giải quyết các tình huống lái xe phức tạp, chẳng hạn như lái xe ban đêm và cung cấp một khuôn khổ hỗ trợ mà qua đó quý vị học cách để điều hướng an toàn. Để biết thêm thông tin về Chương trình giấy phép GRAD, vui lòng truy cập trang web GRAD.

[quay lại đầu trang]


Dịch vụ xe cơ giới

DC DMV cung cấp các dịch vụ chứng nhận và kiểm tra cho cư dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ để họ có thể đậu, lái và bán phương tiện của mình một cách hợp pháp tại DC.

Quý vị có thể truy cập thêm thông tin về Dịch vụ xe cơ giới của DC DMV tại: Dịch vụ xe cơ giới DC DMV.

Đơn đăng ký Giấy chứng nhận chủ sở hữu/Biển số tạm thời

Hoàn thành đơn đăng ký này để nhận được đăng ký DC DMV tạm thời và biển số cứng tạm thời.

Đơn đăng ký biển số được cá nhân hóa

DC DMV cung cấp 3 loại biển số xe được cá nhân hóa:

 • Tiêu chuẩn (dành cho ô tô): Có thể chứa tối đa 7 chữ cái, các số từ 1 đến 9 và/hoặc dấu cách
 • Xe máy: Có thể chứa tối đa 5 chữ cái, các số từ 1 đến 9 và/hoặc dấu cách
 • Xe cho người khuyết tật: Có thể chứa tối đa 5 chữ cái, các số từ 1 đến 9 và/hoặc dấu cách

Không cho phép dấu chấm câu hoặc ký hiệu trên các biển số được cá nhân hóa của DC DMV. DC DMV có quyền từ chối bất kỳ sự kết hợp nào của các chữ cái hoặc số mà có thể bị coi là xúc phạm. Vui lòng xem lại đơn đặt hàng biển số được cá nhân hóa của quý vị. Khi quý vị chấp nhận đơn đặt hàng này, quý vị không thể thay đổi hoặc hủy bỏ nó. Phí đặt trước không hoàn lại là $100 phải thanh toán khi đặt hàng. Để biết thêm thông tin về cách lấy biển số được cá nhân hóa, vui lòng truy cập trang web biển số được cá nhân hóa.

 • Đơn xin cấp biển số được cá nhân hóa (* hiện không có)

Yêu cầu gửi cho người nắm giữ tài sản về quyền sở hữu ở ngoài tiểu bang

Thư gửi cho Người nắm giữ tài sản yêu cầu quyền sở hữu từ ngoài tiểu bang để xúc tiến việc đăng ký xe của khách hàng tại DC.

Tiêu đề đại lý cho thuê/Đăng ký tạm thời và thẻ

Ứng dụng này sẽ được sử dụng bởi Đại lý cho thuê. Xe có quyền sở hữu và đăng ký tại DC cho Công ty DC hoặc Công ty không thuộc DC. Đại lý cho thuê sẽ đứng tên với tư cách là bên cho thuê. Công ty DC hoặc không thuộc DC sẽ được đăng ký với tư cách là bên thuê và đại lý cho thuê sẽ được đăng ký với tư cách là bên thuê chính.

 • Đơn đăng ký quyền chủ sở hữu/đăng ký tạm thời và biển số dành cho đại lý cho thuê (* hiện không có)

Đơn đăng ký biển số xe cho tổ chức

Để nhận được biển số xe dành cho thành viên tổ chức để đăng ký xe của quý vị, quý vị sẽ phải trả thêm phí đăng ký biển số cho thành viên ngoài phí biển số xe thông thường. Quý vị cũng sẽ phải trả phí thay thế biển số xe nếu quý vị thay biển số khác trên xe của mình.

Nếu quý vị muốn lấy biển số xe của tổ chức, hãy liên hệ với tổ chức địa phương tham gia để đăng ký và được chấp thuận. Tất cả các loại biển số xe của tổ chức đều có sẵn tại bất kỳ trung tâm dịch vụ DC DMV nào. Để biết thêm thông tin về cách lấy biển số xe của tổ chức, vui lòng truy cập trang web biển số xe của tổ chức thành viên.

 • Gói biển số xe của tổ chức (* hiện không có)

Giấy ủy quyền xe cơ giới

Biểu mẫu này cho phép chủ sở hữu đã đăng ký ủy quyền cho ai đó thay mặt mình để giải quyết các vấn đề liên quan đến phiếu phạt.

Đơn đăng ký giấy phép "DCTC" của Ủy Ban Taxi

Để có biển số xe taxi ở DC, quý vị phải hoàn thành các bước sau, được nêu tại đây.

 • Đơn đăng ký giấy phép DCTC (* hiện không có)

Các yêu cầu về việc xóa bỏ quyền sở hữu với phương tiện thuộc quyền nắm giữ của người giữ gara

Đơn đăng ký này là để nhận được quyền sở hữu sau một cuộc đấu giá nhằm thực thi quyền nắm giữ phương tiện của người giữ gara.

 • Đơn đăng ký với các yêu cầu để nhận được quyền sở hữu cho chiếc xe được bán tại một cuộc đấu giá nhằm thực thi quyền nắm giữ phương tiện của người giữ gara (* hiện không có)

Đơn đăng ký nhóm nhiều chủ sở hữu

Biểu mẫu này được sử dụng cho các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình phiếu phạt dành cho nhóm xe, nếu đủ điều kiện.

 • Đơn đăng ký nhóm nhiều chủ sở hữu (* hiện không có)

Biểu mẫu miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với quà tặng

Đơn đăng ký này dành cho những người được mô tả trong một trong các mối quan hệ được liệt kê trong biểu mẫu và chỉ khi phương tiện hiện đã có quyền sở hữu tại DC.

 • Biểu mẫu miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với quà tặng (* hiện không có)

Biểu mẫu điều tra chống trộm cắp của MPD dành cho phương tiện cứu hộ

Xem Biểu mẫu điều tra chống trộm cắp của MPD dành cho phương tiện cứu hộ dưới đây

Đơn chỉ định người thụ hưởng cho giấy chứng nhận quyền sở hữu

Vui lòng hoàn thành đơn đăng ký này và gửi kèm theo các tài liệu bằng chứng định danh được yêu cầu.

 • Đơn chỉ định người thụ hưởng (* hiện không có)

[quay lại đầu trang]


Các biểu mẫu liên quan đến DC DMV khác

Các biểu mẫu y tế

Biển báo và giấy phép đỗ xe cho người khuyết tật

Thay mặt cho Sở Giao Thông Vận Tải DC (DDOT), cơ quan quản lý việc đậu xe tại DC, DC DMV cấp ba loại biển báo hoặc giấy phép dành cho người khuyết tật, giấy phép một tuần, biển báo tạm thời và biển báo dài hạn. Để biết thêm thông tin về cách lấy biển báo dành cho người khuyết tật, vui lòng truy cập trang web về biển báo dành cho người khuyết tật.

Biểu mẫu báo cáo y tế

Đây là một biểu mẫu báo cáo khám sức khỏe và mắt kết hợp. Do đó, tùy thuộc vào tình trạng bệnh của quý vị, quý vị có thể chỉ cần bác sĩ hoàn thành một phần của biểu mẫu/báo cáo.

Biểu mẫu này được sử dụng cho những người lái xe từ 70 tuổi trở lên, những người được yêu cầu phải có Chứng chỉ luyện tập thể dục để lái xe được hoàn thành bởi một chuyên gia hành nghề y tế được cấp phép.

 • Chứng chỉ luyện tập thể dục để lái xe dành cho lái xe trưởng thành (* hiện không có)

Biểu mẫu Chương trình đăng ký quốc tế

Chương trình đăng ký quốc tế (IRP) là một chương trình đường cao tốc quốc tế được thiết kế để cấp phép cho các loại xe thương mại hạng nặng (>26,000 pound) lưu thông trong hai hoặc nhiều khu vực pháp lý. Một khu vực pháp lý có thể là một tiểu bang, DC hoặc một tỉnh của Canada. Các phương tiện được cấp phép theo IRP được gọi là phương tiện phân bổ. Để đăng ký IRP, hãy in và hoàn thành biểu mẫu tại liên kết bên dưới, sau đó mang đến DC DMV tại Southwest Service Center, 95 M Street, SW, Washington, DC 20024. Điều quan trọng là phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu; bất kỳ thông tin nào bị thiếu sẽ làm chậm quá trình xử lý đơn đăng ký. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web IRP.

 • Đơn đăng ký IRP (* hiện không có)
 • Giấy phép chuyến đi mẫu (* hiện không có)

Các biểu mẫu pháp lý

Các biểu mẫu AALA

 • Biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền (* hiện không có)

Các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ

Để nhận dịch vụ phiên dịch và/hoặc thông dịch bằng lời, vui lòng liên hệ với điều phối viên tiếp cận ngôn ngữ của cơ quan, Dechelle Hampton tại [email protected].

[quay lại đầu trang]