Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dmv

Department of Motor Vehicles
 

DC Agency Top Menu

-Effective Tuesday, September 5, the Inspection Station transitioned to fall/winter hours. For more information, please visit the Inspection Station webpage.

 

-DC DMV will no longer prevent DC residents from applying for a new or renewed driver’s license because of failing to meet the requirements of the Clean Hands Law.

-A +A
Bookmark and Share

Driver Services Vietnamese

Dịch Vụ cho Người Lái Xe

Dịch Vụ Người Lái chuyên phục vụ cư dân Quận trong lĩnh vực cấp giấy phép và căn cước.

Bằng lái
Giấy phép học lái
Giấy phép/bằng lái tạm thời
Thẻ căn cước cho người không lái xe
Giấy tờ tùy thân
Bằng chứng An Sinh Xã Hội
Bằng chứng cư trú
Bằng chứng đủ khả năng lái xe
Thay đổi địa chỉ
Hồ sơ người lái
Chứng nhận liên quan đến xe gắn máy
Các đòi hỏi y tế
Thẻ và bảng hiệu khuyết tật
Kiểm tra năng lực tài xế (kiến thức, kỹ năng & xe gắn máy)
Chương Trình GRAD
Hiến mô và nội tạng
Lệ phí hiện dụng
Thông tin khác về Dịch Vụ Người Lái
Dịch Vụ Người Lái: Các biểu mẫu và giao dịch trực tuyến

 

Bằng Lái << back to top >>

Kể từ ngày 1 tháng Năm, 2014, DC DMV bắt đầu cấp phát bằng lái và thẻ căn cước (identification card, hay ID) loại REAL ID và Có Mục Đích Hạn Định (Limited Purpose).

Đòi hỏi chánh để chứng minh có REAL ID là: quý vị chứng tỏ mình có mặt hợp pháp tại Hoa Kỳ, có giấy tờ tùy thân (bao gồm họ tên và ngày sanh), bằng chứng về số an sinh xã hội (hoặc lá thư nêu rõ quý vị không hội đủ tiêu chuẩn được phát số này) và bằng chứng cư trú. REAL ID cũng đòi hỏi DC DMV thẩm định lại toàn bộ tài liệu chứng từ của quý vị.

Đòi hỏi chánh để chứng minh hạng loại Có Mục Đích Hạn Định là: quý vị có giấy tờ tùy thân (bao gồm họ tên và ngày sanh), bằng chứng đang cư trú tại DC, bằng chứng có thường trú ít nhất 6 tháng tại DC và chưa từng được cấp phát số an sinh xã hội, đã có số này nhưng hiện tại chưa hội đủ tiêu chuẩn sử dụng vào lúc nộp đơn, hoặc không hội đủ tiêu chuẩn lấy số như thế.

LẤY BẰNG LÁI REAL ID - phải thi đậu phần trắc nghiệm kiến thức, kiểm tra kỹ năng lái xe trên đường, và đáp ứng tiêu chuẩn đòi hỏi.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

Giấy tờ tùy thân
Bằng chứng cư trú tại DC
Bằng chứng về Số An Sinh Xã Hội
• Không có tiền nợ chưa trả DC hoặc pháp quyền khác
• Giấy ưng thuận của phụ huynh (nếu 16 hoặc 17 tuổi)

CHUYỂN ĐỔI BẰNG LÁI TỪ TIỂU BANG KHÁC - xuất trình bằng lái từ tiểu bang khác cho DC DMV, nếu quý vị thường trú tại DC lâu hơn 30 ngày và đáp ứng tiêu chuẩn đòi hỏi.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

Giấy tờ tùy thân
Bằng chứng cư trú tại DC
Bằng chứng về Số An Sinh Xã Hội
Bằng chứng đủ khả năng lái xe
• Không có tiền nợ chưa trả DC hoặc pháp quyền khác
• Giấy ưng thuận của phụ huynh (nếu 16 hoặc 17 tuổi)

LẤY BẰNG LÁI REAL ID TỪ BẰNG LÁI NGOẠI QUỐC - công dân phi Hoa Kỳ có thể xuất trình bằng lái ngoại quốc chưa hết hạn cho DC DMV, nếu thường trú tại DC lâu hơn 30 ngày và đáp ứng tiêu chuẩn đòi hỏi. Quý vị được phép giữ lại bằng lái ngoại quốc. Quý vị phải thi đậu phần trắc nghiệm kiến thức lái xe.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
Bằng chứng cư trú tại DC<<link internally below>>
Bằng chứng về Số An Sinh Xã Hội <<link internally below>>
Bằng chứng đủ khả năng lái xe<<link internally below>>
• Không có tiền nợ chưa trả DC hoặc pháp quyền khác
• Giấy ưng thuận của phụ huynh (nếu 16 hoặc 17 tuổi)

LẤY BẰNG LÁI CÓ MỤC ĐÍCH HẠN ĐỊNH - phải thi đậu phần trắc nghiệm kiến thức, phần lái xe trên đường, và đáp ứng tiêu chuẩn đòi hỏi. Quý vị phải hẹn ngày đến lấy giấy phép học lái Có Mục Đích Hạn Định. Trước khi đến hẹn tại DMV, quý vị cần nhớ học kỹ và xem lại Cẩm Nang Lái Xe, vì sẽ phải thi trắc nghiệm kiến thức.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally below>>
Bằng chứng có thường trú ít nhất 6 tháng tại DC <<link internally below>>
Tờ khai SSN <<link internally below>>
• Không có tiền nợ chưa trả DC hoặc pháp quyền khác
• Giấy ưng thuận của phụ huynh (nếu 16 hoặc 17 tuổi)

GIA HẠN BẰNG LÁI - nếu quý vị chưa có bằng lái DC REAL ID (ngôi sao ở góc trên bên phải) thì phải đến Trung tâm dịch vụ DMV. Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng. Nếu quý vị đã lấy bằng lái REAL ID hoặc Có Mục Đích Hạn Định tại DC thì có thể hội đủ tiêu chuẩn gia hạn trực tuyến.

Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally below>>
Bằng chứng về Số An Sinh Xã Hội <<link internally below>>
• Bằng lái sắp hết hạn tại DC

THAY THẾ BẰNG LÁI - nên đến Trung tâm dịch vụ DMV hoặc lấy bằng lái sao y/thay thế trực tuyến. Đối với giao dịch trực tuyến, quý vị phải có bằng lái REAL ID (ngôi sao ở góc trên bên phải) hoặc Có Mục Đích Hạn Định tại DC. Nếu quý vị đến Địa điểm dịch vụ DMV để lấy bản sao y nhưng chưa có bằng lái REAL ID hoặc Có Mục Đích Hạn Định tại DC thì phải đem theo các hạng mục phụ trội nêu rõ trong phần đòi hỏi dưới đây. Nếu quý vị đã có bằng lái REAL ID hoặc Có Mục Đích Hạn Định tại DC thì có thể hội đủ tiêu chuẩn xin bản sao y trực tuyến.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

• REAL ID: Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
• REAL ID: Bằng chứng về Số An Sinh Xã Hội <<link internally below>>
• Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally below>>

HOẶC

• Có Mục Đích Hạn Định: Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
• Tờ khai SSN <<link internally below>>
• Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally below>>

 

Giấy Phép Học Lái << back to top >>

LẤY GIẤY PHÉP HỌC LÁI DẠNG REAL ID - phải thi đậu phần trắc nghiệm kiến thức và đáp ứng tiêu chuẩn đòi hỏi.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally below>>
Bằng chứng về Số An Sinh Xã Hội <<link internally below>>
• Không có tiền nợ chưa trả DC hoặc pháp quyền khác
• Giấy ưng thuận của phụ huynh (nếu 16 hoặc 17 tuổi)

LẤY GIẤY PHÉP HỌC LÁI DẠNG CÓ MỤC ĐÍCH HẠN ĐỊNH - phải thi đậu phần kỹ năng lái xe trên đường và đáp ứng tiêu chuẩn đòi hỏi. Quý vị phải hẹn ngày đến lấy giấy phép học lái Có Mục Đích Hạn Định. Trước khi đến hẹn tại DMV, quý vị cần nhớ học kỹ và xem lại Cẩm Nang Lái Xe, vì sẽ phải thi trắc nghiệm kiến thức.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally below>>
Bằng chứng có thường trú ít nhất 6 tháng tại DC <<link internally below>>
Tờ khai SSN <<link internally below>>
• Không có tiền nợ chưa trả DC hoặc pháp quyền khác
• Giấy ưng thuận của phụ huynh (nếu 16 hoặc 17 tuổi)

 

Bằng Lái Tạm Thời (16½ - 20 tuổi) << back to top >>

LẤY BẰNG LÁI TẠM THỜI DẠNG REAL ID - quý vị phải dưới 21 tuổi, đã có giấy phép học lái, đã thi đậu phần kỹ năng lái xe trên đường, và đáp ứng tiêu chuẩn đòi hỏi.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally below>>
Bằng chứng về Số An Sinh Xã Hội <<link internally below>>
• Giấy phép học lái hợp lệ (suốt ít nhất 6 tháng) và không có vi phạm bị trừ điểm
Mẫu xác nhận đủ tiêu chuẩn được cấp Giấy Phép Tạm Thời
• Thi đậu phần kỹ năng lái xe trên đường
• Không có tiền nợ chưa trả DC hoặc pháp quyền khác

LẤY BẰNG LÁI TẠM THỜI DẠNG CÓ MỤC ĐÍCH HẠN ĐỊNH - quý vị phải dưới 21 tuổi, đã có giấy phép học lái Có Mục Đích Hạn Định tại DC, đã thi đậu phần kỹ năng lái xe trên đường, và đáp ứng tiêu chuẩn đòi hỏi.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

• Giấy phép học lái Có Mục Đích Hạn Định tại DC (suốt ít nhất 6 tháng) và không có vi phạm bị trừ điểm
Mẫu xác nhận đủ tiêu chuẩn được cấp Giấy Phép Tạm Thời
• Thi đậu phần kỹ năng lái xe trên đường
• Không có tiền nợ chưa trả DC hoặc pháp quyền khác

 

Thẻ Căn Cước cho Người Không Lái Xe << back to top >>

LẤY THẺ CĂN CƯỚC (DẠNG REAL ID) CHO NGƯỜI KHÔNG LÁI XE - quý vị phải được ít nhất 15 tuổi và chưa có bằng lái hợp lệ tại DC hoặc pháp quyền khác.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally below>>
Bằng chứng về Số An Sinh Xã Hội <<link internally below>>

LẤY THẺ CĂN CƯỚC (DẠNG CÓ MỤC ĐÍCH HẠN ĐỊNH) CHO NGƯỜI KHÔNG LÁI XE - quý vị phải được ít nhất 15 tuổi và chưa có bằng lái hợp lệ tại DC hoặc pháp quyền khác. Quý vị phải hẹn ngày lấy thẻ căn cước (dạng Có Mục Đích Hạn Định) cho người không lái xe.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

Giấy tờ tùy thân <<link internally below>>
Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally below>>
Bằng chứng có thường trú ít nhất 6 tháng tại DC <<link internally below>>
Tờ khai SSN <<link internally below>>

 

Giấy Tờ Tùy Thân << back to top >>

DL/ID dạng REAL ID - xuất trình một mục trong danh sách dưới đây:

• Giấy khai sanh hoặc thẻ chứng nhận sinh tại Hoa Kỳ
• Bằng lái, giấy phép học lái, hoặc thẻ căn cước hợp lệ dạng REAL ID
• Hộ chiếu Hoa Kỳ chưa hết hạn
• Thẻ quân nhân Hoa Kỳ chưa hết hạn
• Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch
• Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ
• Báo cáo sanh tại ngoại quốc (từ lãnh sự quán)
• Thư gởi từ CSOSA hoặc DC DOC (chỉ khi làm thẻ ID)
• Hộ chiếu (chưa hết hạn) cùng với thị thực và I-94, trong đó nêu rõ thời hạn lưu trú
• Hộ chiếu (chưa hết hạn) cùng với thị thực (A và G), I-94, và thư của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
• Hộ chiếu (chưa hết hạn) cùng với thị thực (F), I-94 và I-20
• Hộ chiếu (chưa hết hạn) cùng với thị thực (J), I-94 và DS-2019
• Thẻ cho phép làm việc (chưa hết hạn)
• Thẻ thường trú nhân (chưa hết hạn)
• I-94, có con dấu, diện Tị Nạn Chánh Trị có thư phê duyệt
• I-94, có con dấu, diện Tị Nạn

Công dân phi Hoa Kỳ có các loại thị thực thăm viếng đều không hội đủ tiêu chuẩn lấy bằng lái hoặc thẻ căn cước DC REAL ID. Công dân phi Hoa Kỳ có thể lấy bằng lái hoặc thẻ căn cước DC REAL ID nếu xuất trình bản Bố Cáo Hành Động (Mẫu I-797 của USCIS), trong đó nêu rõ quý vị đã nộp đơn xin thẻ cho phép làm việc, thẻ thường trú nhân, hoặc yêu cầu điều chỉnh thân thế hay bất cứ tài liệu nào khác (chưa hết hạn) do USCIS hoặc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp phát để cư trú hợp pháp tại Mỹ.

DL/ID dạng Có Mục Đích Hạn Định - xuất trình một mục trong danh sách dưới đây:

• Hộ chiếu chưa hết hạn
• Thẻ lãnh sự (Mễ Tây Cơ, Guatemala, hoặc Ecuador)
• Giấy khai sanh hoặc thẻ chứng sinh tại Hoa Kỳ (đã thông báo với Văn Phòng Thống Kê Sanh Tử (Office of Vital Statistics) cấp Tiểu Bang)
• Thư gởi từ CSOSA hoặc DC DOC (chỉ khi làm thẻ ID)

HOẶC

DL/ID dạng Có Mục Đích Hạn Định - xuất trình hai mục từ danh sách dưới đây:

• Giấy khai sanh tại ngoại quốc (bản gốc)
• Bằng lái hoặc thẻ căn cước ngoại quốc
• Thẻ quân nhân Hoa Kỳ chưa hết hạn
• Học bạ đã được chứng nhận

Nếu quý vị còn giữ tài liệu nguồn từ ngoại quốc không dùng tiếng Anh thì phải đính kèm bản dịch Anh Ngữ từ sứ quán hoặc phiên dịch viên có giấy chứng nhận. Bản dịch của sứ quán phải có đầu đề thư chánh thức nơi đó. Các bản sao từ phiên dịch viên khả tín phải con dấu chứng nhận.

 

Bằng Chứng về Số An Sinh Xã Hội << back to top >>

DL/ID dạng REAL ID - xuất trình một mục trong danh sách dưới đây:

• Thẻ An Sinh Xã Hội
• Bản in kiểm chứng từ Sở An Sinh Xã Hội
• Bản kê khai chi trả phát hành trong vòng 12 tháng qua
• Bản khai trình W-2 phát hành trong vòng 12 tháng qua
• Mẫu 1099 phát hành trong vòng 12 tháng qua

DL/ID dạng Có Mục Đích Hạn Định - xuất trình biểu mẫu dưới đây:

Tờ khai SSN đã điền đủ để xác nhận quý vị chưa có số an sinh xã hội, đã có số này nhưng không thể có mặt hợp pháp tại Hoa Kỳ vào lúc nộp đơn, hoặc không hội đủ tiêu chuẩn lấy số này.

 

Bằng Chứng Cư Trú << back to top >>

Xuất trình hai dạng tài liệu liệt kê dưới đây:

• Hóa đơn tiện ích được phát hành trong vòng 60 ngày qua
• Hóa đơn điện thoại được phát hành trong vòng 60 ngày qua
• Chứng thư hoặc thỏa thuận dàn xếp
• Thỏa thuận thuê mướn chưa hết hạn
• Hóa đơn thuế tài sản tại DC được phát hành trong vòng 12 tháng qua
• Khế ước bảo hiểm gia chủ hoặc người thuê chưa hết hạn
• Thư có kèm ảnh từ CSOSA hoặc DC DOC (chỉ khi làm thẻ ID)
• Bằng Chứng Cư Trú theo mẫu của DC DMV
• Bản kê khai tài khoản ngân hàng (được phát hành trong vòng 60 ngày qua)
• Bưu phẩm hạng nhất hoặc ưu tiên từ cơ quan chánh quyền liên bang, tiểu bang hay địa phương cùng với bao thư và nội dung liên quan, không kể thư tín từ DC DMV (nhận được trong vòng 60 ngày qua)

Bằng chứng có thường trú ít nhất 6 tháng tại DC để chứng nhận hạng loại Có Mục Đích Hạn Định

Xuất trình hai dạng tài liệu liệt kê dưới đây (được lập ít nhất sáu tháng trước khi nộp đơn):
• Hoá đơn tiện ích
• Hóa đơn điện thoại
• Chứng thư hoặc thỏa thuận dàn xếp
• Thỏa thuận thuê mướn chưa hết hạn
• Hóa đơn thuế tài sản tại DC
• Khế ước bảo hiểm gia chủ hoặc người thuê chưa hết hạn
• Thư có kèm ảnh từ CSOSA hoặc DC DOC (chỉ khi làm thẻ ID)
• Bằng Chứng Cư Trú theo mẫu của DC DMV
• Bản kê khai tài khoản ngân hàng
• Bưu phẩm hạng nhất hoặc ưu tiên từ cơ quan chánh quyền liên bang, tiểu bang hay địa phương, cùng với bao thư và nội dung liên quan (không kể thư tín từ DC DMV)

 

Bằng Chứng Đủ Khả Năng Lái Xe << back to top >>

Quý vị phải xuất trình ít nhất một tài liệu nguồn chánh như liệt kê dưới đây:

• Bằng lái từ tiểu bang khác, chưa hết hạn quá 90 ngày
• Hồ sơ lái xe từ tiểu bang khác (có chứng nhận, được phát hành trong vòng 30 ngày qua hoặc chưa hết hạn quá 90 ngày)
• Bằng lái ngoại quốc hợp lệ

 

Thay Đổi Địa Chỉ << back to top >>

Cư dân DC phải cập nhật những thay đổi về địa chỉ trong vòng 60 ngày. Có thể điều chỉnh địa chỉ trực tuyến hoặc gởi Bằng Chứng Cư Trú cần thiết tới DMV qua bưu tín, nếu DL/ID của quý vị thuộc dạng REAL ID hay Có Mục Đích Hạn Định. Nếu quý vị không thực hiện giao dịch nào khác với DMV thì cũng thu lệ phí đổi địa chỉ.

Nếu quý vị đến Địa điểm dịch vụ DMV để đổi địa chỉ, hoặc chưa có DL/ID thuộc dạng REAL ID hay Có Mục Đích Hạn Định, thì phải xem lại những đòi hỏi khi tự đến yêu cầu thay bằng lái (DL) để biết cần đem theo những tài liệu phụ trội nào.

Các đòi hỏi

Bấm vào tất cả các đường nối dưới đây để xem lại danh sách những tài liệu cần thiết quý vị phải đem theo trong mỗi hạng loại và sẵn sàng trả lệ phí hiện dụng.

REAL ID: Giấy tờ tùy thân <<link internally above>>
REAL ID: Bằng chứng về Số An Sinh Xã Hội <<link internally above>>
Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally above>>

HOẶC

• Có Mục Đích Hạn Định: Giấy tờ tùy thân <<link internally above>>
• Tờ khai SSN <<link internally above>>
Bằng chứng cư trú tại DC <<link internally above>>

 

Hồ Sơ Người Lái << back to top >>

Quý vị có thể xin lấy hồ sơ người lái chưa được chứng nhận trực tuyến. Quý vị có thể xin lấy bản sao hồ sơ người lái đã chứng nhận qua bưu tín hoặc tự đến Địa điểm dịch vụ DC DMV và trả lệ phí hiện dụng.

Muốn lấy bản sao hồ sơ người lái qua bưu tín thì gởi thư tới:

       DMV
       Attn: Driver Records
       PO Box 90120
       Washington, DC 20090

 

Chứng Nhận Liên Quan Đến Xe Gắn Máy << back to top >>

Quý vị phải có bằng lái hợp lệ cùng với phần chứng nhận liên quan đến xe gắn máy (M) thì mới được lái xe dạng này tại DC.

Các đòi hỏi

• 18 tuổi
• Bằng lái tại DC chưa hết hạn
• Thi đậu phần trắc nghiệm kiến thức về xe gắn máy tại DC
• Thi đậu phần thao diễn kỹ năng lái xe gắn máy tại DC DMV HOẶC xuất trình giấy chứng nhận hoàn tất khóa thao diễn như thế, trong vòng 6 tháng qua, đã được DC, Maryland hay Virginia phê duyệt.

 

Các Đòi Hỏi Y Tế << back to top >>

Nếu quý vị có bệnh trạng làm suy yếu năng lực điều khiển xe gắn động cơ một cách an toàn, dù là tạm thời, thì phải xuất trình Báo Cáo Kết Quả Y Tế và/hoặc Khám Mắt [PDF] từ bác sĩ của mình.

 

Thẻ và Bảng Khuyết Tật << back to top >>

DMV chu cấp bảng đậu xe và thẻ khuyết tật cho xe cộ.

Người điền [Đơn Xin Cấp Thẻ hoặc Bảng Đậu Xe tại nơi dành cho Người Khuyết Tật] [Disability Parking Placard or Tags] [PDF] phải là bác sĩ, và có thể gởi qua bưu tín tới DC DMV, Medical Review Services, PO Box 90120, Washington, DC 20090; gởi điện sao (fax) theo số (202) 673-9908; hoặc đem theo đến bất cứ trung tâm dịch vụ DMV nào.

Quý vị được tùy chọn lấy thẻ khuyết tật trong một hoặc hai năm, tùy vào hồ sơ đăng bạ chiếc xe.

Không thu lệ phí phát thẻ hay bảng đậu xe tại nơi dành cho người khuyết tật. Nếu quý vị đã có thẻ xe không cho kinh doanh du ngoạn và bây giờ muốn lấy thẻ khuyết tật thì phải trả lệ phí chuyển nhượng thẻ hiệu.

 

Kiểm Tra Năng Lực Tài Xế (Kiến Thức, Kỹ Năng và Xe Gắn Máy) << back to top >>

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

Bài thi kiến thức của tài xế sẽ kiểm tra trình độ hiểu biết về luật giao thông, biển báo trên đường, và quy tắc an toàn khi lái xe. Điều này sẽ định rõ quý vị đã sẵn sàng điều khiển chiếc xe đúng theo luật DC hay chưa. Đợt thi được tổ chức tại Các trung tâm dịch vụ DMV và sử dụng nhiều ngôn ngữ. Cũng áp dụng cách trắc nghiệm có âm thanh đi kèm dành cho người gặp khó khăn khi đọc chữ. Có thể truy cập Cẩm Nang Lái Xe (tại DC) trực tuyến.

KIỂM TRA KỸ NĂNG LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG

Chỉ có thể kiểm tra kỹ năng lái xe trên đường theo [cơ chế lấy hẹn] tại DC DMV hoặc nếu dùng giám khảo của đệ tam nhân.

Hãy đến địa điểm dịch vụ lái xe trên đường của DMV vào ngày thi. Nếu thi rớt kỹ năng lái xe trên đường 6 lần trong vòng 12 tháng thì chỉ được thi lần thứ 7 vào thời điểm 12 tháng sau lần thất bại đầu tiên.

Các Hạng Mục Cần Thiết

Quý vị phải:

• Đến nơi ít nhất 15 phút trước buổi hẹn
• Đến nơi với chiếc xe đáp ứng những đòi hỏi dưới đây
• Đem theo giấy phép học lái hợp lệ
• Có người đi kèm là tài xế 21 tuổi trở lên và đã được cấp bằng lái
• Đem theo chiếc xe đã đăng bạ hợp lệ và có bằng chứng bảo hiểm
• Thắt dây nịt an toàn
• Đem theo giấy Xác Nhận Hội Đủ Tiêu Chuẩn Được Cấp Giấy Phép Tạm Thời đã thực hành ít nhất 40 giờ, nếu quý vị dưới 21 tuổi

Nên lưu ý: Nếu quý vị chỉ mới có giấy phép học lái nhưng lại tự chạy xe tới chỗ hẹn thi lái trên đường mà không có người đi kèm là tài xế đã được cấp bằng thì sẽ bị cấm thi suốt 6 tháng. Nếu thi rớt phần kỹ năng lái xe trên đường thì phải đợi thêm 72 giờ nữa mới được thi lại.

Đòi Hỏi về Chiếc Xe

Chiếc xe dùng để thi phải:

• Có thẻ đăng bạ hiện hành cùng với miếng dán đăng ký hợp lệ ở ô cửa, hoặc miếng dán hiện dụng (có ghi rõ ngày hết hạn) được đính vào bảng số
• Có khế ước/thẻ bảo hiểm trách nhiệm xe gắn động cơ, trong đó nhận diện rõ chiếc xe và gồm cả ngày hết hạn
• Trưng bày miếng dán đăng kiểm tra xe hợp lệ, nếu có. Xe nào chưa có miếng dán đăng kiểm tra xe thì không được dùng để thi lái xe trên đường
• Có đủ bảng số trước và sau (nếu hiện dụng) đã gắn chặt vào cản xe
• Có các thành phần sau đây đang hoạt động tốt: đèn thắng, đèn quẹo, kèn, cửa sổ quay lên xuống, cánh cửa đóng mở nhẹ nhàng có các nắm cửa trong và ngoài, kính chiếu hậu giữa (trong xe) và phía ngoài (bên trái/phải) đặt đúng chỗ, và thắng tay (dùng khi khẩn cấp) ở giữa ghế tài xế và ghế hành khách (phía trước)
• Có kính chắn gió không bị nứt hay chỗ bể vụn để bảo đảm tầm nhìn thông thoáng, và chẳng có vật gì lòng thòng từ kính chiếu hậu
• Có bánh xe còn tốt và bơm căng đủ mức. Không chấp nhận đang chạy bằng bánh sơ cua (dự phòng)
• Chỉ cho phép dùng xe thuê để thi lái trên đường nếu người đi thi được liệt kê trong hợp đồng thuê mướn (trên tư cách tài xế được quyền lái chiếc xe đó)
• Đèn bảo dưỡng hoặc cảnh cáo không cháy sáng trên bảng đồng hồ, kể cả đèn báo sắp hết nhiên liệu

Lưu ý: Nếu không hủy lần thi lái xe trên đường (đã định lịch biểu) trong vòng hai ngày làm việc thì phải trả lệ phí hủy hẹn.

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC VỀ XE GẮN MÁY

Muốn trắc nghiệm kiến thức (theo DC DMV) về xe gắn máy thì có thể đến Trung tâm dịch vụ DMV. Quý vị phải lấy giấy phép học lái xe gắn máy tại DC sau khi thi đậu phần trắc nghiệm kiến thức.

 

Chương Trình GRAD << back to top >>

Chương trình Tích Lũy Kinh Nghiệm cho Tài Xế Trưởng Thành (Gradual Rearing of Adult Drivers, hay GRAD) giúp những người lái non trẻ (16-20 tuổi) rèn luyện theo cách an toàn để ngày càng vững vàng tay lái trước khi được cấp bằng đầu đủ. Nếu quý vị vi phạm luật giao thông hoặc các đòi hỏi của chương trình GRAD thì sẽ bị phạt.

Tất cả các học viên GRAD đều xong chương trình ở tuổi 21.

Người đệ đơn 16 hoặc 17 tuổi phải có bản sao thẻ căn cước hay bằng lái tại DC của phụ huynh hoặc giám hộ hợp pháp và một trong những tài liệu sau đây:

Mẫu ưng thuận [PDF] từ phụ huynh hoặc giám hộ hợp pháp
• Lá thư (đã công chứng) từ phụ huynh hoặc giám hộ hợp pháp, trong đó cho biết ưng thuận cho lấy giấy phép học lái

GIỜ GIẤC ĐƯỢC GRAD CHO PHÉP LÁI XE

Giấy phép học lái                        Tháng Chín Tháng Tám
                                                        Hàng ngày, 6:00 sáng - 9:00 tối

Giấy phép/bằng lái tạm thời và đầy đủ - 16 và 17 tuổi          Tháng Chín - Tháng Sáu
                                                                                                           Chủ Nhật - Thứ Năm, 6:00 sáng - 10:59 khuya
                                                                                                           Thứ Sáu & Thứ Bảy, 6:00 sáng - 11:59 khuya

                                                                                                           Tháng Bảy & Tháng Tám
                                                                                                           Hàng ngày, 6:00 sáng - 11:59 khuya
 

 

Hiến Mô và Nội Tạng << back to top >>

Quý vị có thể đăng tên làm người hiến mô và nội tạng khi lấy hoặc gia hạn bằng lái hay ID. Có thêm thông tin tại http://www.donatelifedc.org/.

 

Lệ Phí Hiện Dụng << back to top >>

DMV nhận tiền mặt, chi phiếu, lệnh phiếu, thẻ ghi nợ hoặc tín dụng với những ngoại lệ sau đây:

1) DMV nhận thẻ tín dụng VISA, MasterCard và Discover. DMV không nhận American Express.

2) KHÔNG THU TIỀN MẶT ở Văn Phòng CDL/Thi lái xe trên đường hoặc Cơ Sở Thi CDL.

Dịch Vụ Cấp Bằng Lái/Căn Cước  Lệ Phí
Bằng lái (mới và gia hạn)  $44
Bằng lái tạm thời  $20
Giấy phép học lái $20
Trắc nghiệm kiến thức $10
Thẻ ID (mới và gia hạn) $20
Thẻ ID cho người già (65 tuổi+) Miễn phí
Thẻ ID cho cựu tù nhân Miễn phí
Thẻ ID (không để lái xe) cho người vô gia cư Miễn phí
Sao y bằng lái xe $20
Sao y thẻ ID $20
Sao y giấy phép học lái $20
Thẻ ID và bằng lái tạm thời $20
Khôi phục bằng lái $98
Thi lái xe trên đường $10
Hủy thi lái xe trên đường $30
Thay đổi địa chỉ $20
Hồ sơ người lái: lược sử 3 và 5 năm  $7
Hồ sơ người lái: 10 năm và toàn bộ quá trình $13

 

Thông Tin Khác về Dịch Vụ Người Lái << back to top >>

Muốn biết bất cứ thông tin nào khác về Dịch Vụ Người Lái, chẳng hạn như đình chỉ và thu hồi bằng lái v.v..., thì liên lạc theo số 311 hoặc 202-737-4404 để được trợ giúp.

Dịch Vụ Người Lái có nhiều địa điểm/trung tâm dịch vụ được nêu dưới đây. Ngày giờ hoạt động của mọi địa điểm là thứ Ba tới thứ Bảy, 8:15 sáng - 4:00 chiều.

Georgetown Service Center (khai trương vào thứ Ba, ngày 29 tháng Tư, 2014)
3270 M Street, NW
Lower Level
Washington, DC  20007

Rhode Island Service Center
2350 Washington Place, NE
Suite 112N
Washington, DC 20018

Southwest Service Center
95 M Street, SW
Washington, DC  20024

Brentwood CDL & Road Test Office
1205 Brentwood Road, NE
Washington, DC 20018
Bấm [vào đây] [here] để xem lượng khách đến các trung tâm dịch vụ

 

Dịch Vụ Người Lái: Các Biểu Mẫu và Giao Dịch Trực Tuyến << back to top >>

Đơn Xin Thẻ hoặc Bảng Khuyết Tật
Mẫu Xác Nhận Đủ Tiêu Chuẩn Được Cấp Giấy Phép Tạm Thời
Bằng Chứng Cư Trú theo mẫu của DC DMV
Báo Cáo Kết Quả Y Tế và/hoặc Khám Mắt
Gia Hạn Bằng Lái Trực Tuyến
Thay Bằng Lái Trực Tuyến
Hỏi Xin Hồ Sơ Người Lái Trực Tuyến
Gia Hạn Thẻ Căn Cước Trực Tuyến
Thay Thẻ Căn Cước Trực Tuyến
Lấy Hẹn Trực Tuyến để Thi Lái Xe Trên Đường
Mẫu Ưng Thuận của Phụ Huynh
Bằng Chứng Có Thường Trú Ít Nhất 6 Tháng
Hẹn Ngày Lấy Bằng Lái hoặc Thẻ Căn Cước Có Mục Đích Hạn Định
Tờ Khai SSN

Ngày duyệt lại: Ngày 24 tháng Ba, 2014