Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dmv

Department of Motor Vehicles
 

DC Agency Top Menu

-DMV Online Services and Mobile App transactions will be unavailable during a system update beginning at 8 pm on December 11 until 5:45 am on December 12.

-DC DMV recommends the use of masks by employees and customers at all DC DMV facilities. Masks are still required during the in-vehicle portion of a road test.

-A +A
Bookmark and Share

Vehicle Services Vietnamese

Dịch Vụ cho Xe Hơi
Sau đây là thông tin chi tiết về dịch vụ xe hơi do DMV cung cấp:
• Đăng bạ xe << link to top of section on page>>
• Kiểm tra xe << link to top of section on page>>
• Chủ quyền xe << link to top of section on page>>
• Bảng số/thẻ xe << link to top of section on page>>
• Giấy phép đậu xe/Miếng dán đặc quyền << link to top of section on page>>
• Thẻ và bảng khuyết tật << link to top of section on page>>
• Dịch Vụ Xe Hơi: Các biểu mẫu và giao dịch trực tuyến << link to top of section on page>>

Đăng Bạ Xe << back to top >>
Luật DC đòi hỏi mọi xe cộ ở Quận đều phải đăng bạ tại đó, trừ khi người chủ có miếng dán đặc quyền do DMV cấp phát. Chủ xe nào mới dọn tới Quận sẽ có 30 ngày (tính từ ngày vào DC) để đăng bạ. Chỉ những người hoặc doanh nghiệp có trụ sở tại DC mới hội đủ tiêu chuẩn đăng ký. Xe phải có chủ quyền và bảo hiểm hiện hành tại DC thì mới được đăng bạ.
Đăng Bạ Xe Mới - Thông Tin Chung
• Mọi chiếc xe đăng bạ tại DC đều phải qua đợt phần kiểm tra, ngoại trừ xe mới - đúng như nêu rõ trong Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ (tức là “chủ quyền” xe mới). Các xe mới vẫn phải có miếng dán kiểm tra do DMV cung cấp.
• Muốn đăng bạ xe và đăng ký chủ quyền ở Trung tâm dịch vụ DMV thì hãy cung cấp bằng chứng bảo hiểm tại DC, xuất trình những tài liệu cần thiết và trả lệ phí hiện dụng.
• Bằng chứng về Thẻ Căn Cước hay Bằng Lái tại DC
• Muốn đăng ký chủ quyền hay đăng bạ xe thì phải xuất trình một tài liệu nguồn chánh (có liệt kê dưới đây) để làm bằng chứng về Thẻ Căn Cước hay Bằng Lái tại DC.
 Các nguồn dẫn chứng chánh (chỉ cần một) - phải là bản gốc:
 Bằng lái tại DC (chưa hết hạn)
 Giấy phép học lái tại DC (chưa hết hạn)
 Thẻ căn cước cho người không lái xe tại DC (chưa hết hạn)
• Có thể nhượng lại bảng số/thẻ chưa hết hạn (từ xe khác) khi đăng bạ
• Muốn đăng bạ chiếc xe thì họ tên của người đệ đơn phải được liệt kê trên giấy chủ quyền. Nếu thay đổi sở hữu thì phải ký tên chuyển quyền cho (các) chủ mới, và tất cả những người đó phải được liệt kê trên bất cứ văn tự thế nợ (lien)/thuê mướn nào trước khi đăng ký chủ quyền và đăng bạ.
• Khi đăng bạ chiếc xe có nhiều chủ thì ít nhất một người chủ phải có bằng lái hoặc ID (không lái xe) hợp lệ tại DC.
Nếu chiếc xe:
• Có bảng số/thẻ hợp lệ, thì có thể đem thẳng đến nơi kiểm tra. Khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì có thể đăng bạ tại Trung tâm dịch vụ DMV.
• Có miếng dán kiểm tra hợp lệ tại DC, thì không cần kiểm tra lại; có thể đăng ký chủ quyền và đăng bạ. Xe có miếng dán kiểm tra đã hết hạn thì phải qua đợt kiểm tra trước khi đăng bạ.
• Có bảng số/thẻ DC đã hết hạn, thì người chủ có thể đệ đơn xin gia hạn 5 ngày (chỉ một lần duy nhất) để đăng bạ xe. Thời gian cho thêm này dùng để kiểm ra xe. Muốn xin gia hạn thì nhớ đem theo các mục sau đây:
• Giấy đăng bạ xe
• Bằng lái hoặc căn cước (cho người không lái xe) tại DC
• Bằng chứng bảo hiểm hợp lệ
• Có thẻ phi DC đã hết hạn và giấy đăng ký chủ quyền đã ghi tên chủ xe hoặc bên cho thuê/bên có quyền cưỡng chế (lien holder), thì chủ nhân có thể xin đăng bạ tạm thời tại DC để đưa xe đi kiểm tra.
• Là xe thuê, thì phải gởi yêu cầu đăng ký chủ quyền đến hãng cho thuê và lấy giấy tờ gốc trước khi đăng ký chủ quyền/đăng bạ. Ngoài những tài liệu cần thiết để đăng bạ xe, cũng còn phải xuất trình thỏa thuận thuê mướn đã ký kết.
• Nếu bị siết nợ, thì phải gởi yêu cầu đăng ký chủ quyền đến bên có quyền cưỡng chế. Khi DMV nhận được giấy đăng ký chủ quyền thì có thể đăng bạ xe. Công cụ Giám Sát Chủ Quyền Trực Tuyến (từ tiểu bang khác) của sở sẽ xác minh xem chúng tôi đã nhận giấy đăng ký chủ quyền hay chưa.
• Là xe đã sử dụng và mới được cư dân DC mua lại, thì người chủ có thể xin giấy đăng bạ tạm thời tại DC để đưa xe đi kiểm tra.
• Được tậu lại khi chủ xe qua đời, thì liên lạc theo số 311 hoặc 202-737-4404 để biết thêm thông tin.
• Người chủ muốn đăng bạ chiếc xe trên danh nghĩa doanh nghiệp có trụ sở ở Quận, thì phải nộp bản sao môn bài kinh doanh chánh cùng với đơn xin đăng bạ và những tài liệu cần thiết khác.

Tái Tục Đăng Bạ
Quý vị sẽ nhận được thông báo tái tục (qua bưu tín hoặc điện thư) 60 ngày trước khi hết hạn đăng bạ xe. Đối với trường hợp tái tục trực tuyến lúc cận kề hạn chót, DMV sẽ ứng cấp giấy chứng nhận đăng bạ xe tạm thời để sử dụng đến tối đa 45 ngày tới khi quý vị nhận được miếng dán đăng bạ qua bưu tín. Phải có kết quả kiểm tra xe hợp lệ tại DC để tái tục đăng bạ.
Chỉ có thể tái tục đăng bạ trực tuyến hoặc qua thư tín. Không thể tự đến trung tâm dịch vụ DMV để xin tái tục.
Tái Tục Quyền Đậu Xe của Cư Dân và Đăng Bạ Trực Tuyến
Có thể tái tục đăng bạ xe trực tuyến nếu quý vị đáp ứng mọi tiêu chuẩn đòi hỏi về điều đó.
Nếu hồ sơ đăng bạ đã hết hạn thì có thể sử dụng giấy chứng nhận đăng ký trực tuyến bằng cách đặt trên bảng đồng hồ trong xe. Giấy chứng nhận có hiệu lực 45 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch tái tục.
Lưu ý: Quý vị vẫn phải để nguyên miếng dán đăng bạ hiện tại trên kính chắn gió, ngay cả khi đã đặt giấy chứng nhận đăng ký tạm thời bên trên bảng đồng hồ. Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn có giấy phép đậu xe của cư dân (residential parking permit, hay RPP) thì tiến trình trực tuyến sẽ giúp dễ dàng đánh dấu vào ô đã định để thêm RPP trong giao dịch tái tục đăng bạ. Nếu trưng ra nhiều miếng dán đăng ký thì sẽ bị vé phạt.
Trong vòng 10 ngày làm việc tính từ lúc hoàn tất đăng bạ xe trực tuyến, DMV sẽ gởi thẻ đăng bạ và miếng dán ở ô cửa cho quý vị qua thư tín. Quý vị cũng nhận được Giấy Phép Đậu Xe của Cư Dân (RPP) nếu hội đủ tiêu chuẩn và đã hỏi xin. Nếu chưa nhận được miếng dán đăng bạ trong vòng 10 ngày thì nên gọi Trung Tâm Điện Đàm Toàn Thành Phố (City-wide Call Center) theo số 311.
Lưu ý: Nếu có thay đổi địa chỉ trong lúc tái tục đăng bạ thì chỉ áp dụng thay đổi đó cho chủ xe chánh.

Thay Thẻ Đăng Bạ Xe
Muốn lấy thẻ đăng bạ thay thế thì mỗi người phải xuất trình căn cước hợp lệ và trả lệ phí hiện dụng.
Các phương pháp:
• Trực tuyến
• Tự đến
Lưu ý: Nếu yêu cầu thay đổi họ tên thì mỗi người phải tự đến để thực hiện giao dịch, và phải đem theo những tài liệu dẫn chứng cần thiết.

Đòi Hỏi về Bảo Hiểm Xe Cộ
Đạo Luật Bảo Hiểm Bắt Buộc/Không Lỗi cho Xe Gắn Động Cơ (Compulsory/No-Fault Motor Vehicle Insurance Act) đòi hỏi mỗi người đệ đơn xin đăng bạ hoặc miếng dán đặc quyền tại DC đều phải có bảo hiểm xe cộ hợp lệ. Phải giữ nguyên bảo hiểm khi còn đăng bạ chiếc xe. Nếu khế ước bị mất hiệu lực thì có thể bị phạt. Chớ vội hủy bảo hiểm khi chưa giao trả xong bảng số/thẻ cho DMV.
Đòi hỏi về mức bảo hiểm tối thiểu:
Bao Trả/Bảo Hiểm Tối Thiểu
Trách nhiệm đền bồi thiệt hại tài sản  $10,000
Trách nhiệm của Đệ Tam Nhân  $25,000 cho mỗi người và $50,000 cho mỗi tai nạn
Thương tật thân thể người đi xe chưa có bảo hiểm  $25,000 cho mỗi người và $50,000 cho mỗi tai nạn
Thiệt hại tài sản ở người đi xe chưa có bảo hiểm  $5,000, và chịu $200 khấu trừ
Nếu không tiếp tục giữ nguyên bảo hiểm hợp lệ cho chiếc xe đã đăng bạ tại DC thì thẻ đăng ký/miếng dán đặc quyền sẽ bị đình chỉ. Người đó sẽ bị phạt $150 vì mất bảo hiểm từ 1 tới 30 ngày và $7 cho mỗi ngày phụ trội chưa được bảo hiểm (sau 30 ngày đầu tiên), đến tối đa $2500. Có thể trả tiền phạt mất bảo hiểm ở bất Trung tâm dịch vụ DMV nào.
Nếu bị tai nạn thì nên báo với hãng bảo hiểm và nộp bản tường trình tai nạn lên Sở Cảnh Sát Đô Thành. Đừng báo cáo tai nạn lên DMV.
Bằng Chứng Bảo Hiểm
Là tài liệu do hãng bảo hiểm phát hành, trong đó liệt kê tên hãng này, số hiệu khế ước, họ tên người được bảo hiểm, và thời hạn hiệu lực.

Đăng Bạ Xe Hơi Từ Tiểu Bang Khác (Registration of Out-of-State Automobiles, hay ROSA)
Xe hơi lưu đậu tại DC suốt 30 ngày liên tiếp phải được đăng bạ và trưng bày bảng số/thẻ cùng với miếng dán kiểm tra hợp lệ khi đậu lại hoặc vận hành ở nơi công cộng. Sở Công Chánh (Department of Public Works) sẽ giám sát các khu dân cư để xem có chiếc xe nào không tuân hành quy định đăng bạ tại DC. Nếu nhìn thấy chiếc xe đó lần thứ nhì trong vòng ba mươi ngày thì sẽ phát thông báo cảnh cáo, trong đó nêu rõ xe này sắp bị phạt và/hoặc giam lại, trừ khi đã thực hiện một trong những hành động sau đây.
Khách Viếng Nhiều Lần (tới thăm ngắn hạn nhưng thường xuyên) phải trình diện tại bất cứ địa điểm dịch vụ nào của DMV và có bằng chứng là họ không cư trú tại DC - bằng cách xuất trình những mục sau đây:
• Bằng lái/thẻ căn cước do tiểu bang khác cấp phát
• Bản gốc khai trình hợp đồng thuê mướn/chứng thư hoặc nợ vay mua nhà
• Hóa đơn tiện ích hiện hành (được lập ra trong vòng 60 ngày qua)
• Thẻ đăng bạ hợp lệ của chiếc xe đang bị vấn đề
Tất cả tài liệu như thế đều phải có người đứng tên là chủ sở hữu đã đăng ký của chiếc xe và có cùng một địa chỉ.
Cũng có thể gởi những tài liệu cần thiết qua thư tín đến địa chỉ: DC Department of Motor Vehicle, Attn: ROSA Exemption, PO Box 90120, Washington, DC 20090. Nếu gởi qua bưu điện thì trong vòng 15 ngày quý vị sẽ nhận được biên lai tạm miễn ROSA suốt một năm.
Lưu ý: PHẢI phát thông báo cảnh cáo (hoặc vé phạt vì chưa đăng bạ tại DC) trước khi cấp giấy tạm miễn ROSA. Nhớ đem theo (hoặc gởi kèm qua bưu tín) thông báo cảnh cáo đối với chiếc xe của quý vị.
Nếu bị phạt vì chưa có/không gắn thẻ DC thì quý vị có thể tranh luận về vé phạt trực tuyến, qua thư tín, hoặc tự đến. Quý vị phải xuất trình tài liệu y hệt như khi liệt kê để được tạm miễn ROSA.
Sau một năm tạm miễn, nếu nhận được thông báo cảnh cáo khác thì quý vị có thể lặp lại tiến trình xin tạm miễn nêu trên.
Lưu ý: Tạm miễn ROSA KHÔNG phải là giấy phép đậu xe, và cũng không có uy quyền nào đối với các quy định đậu xe tại DC. Cũng tương tợ, Vé Đậu Xe Khách Viếng không có liên quan đến chương trình ROSA, và ý định dùng Vé này để xe dễ né tránh những hạn định thời gian ở RPP vẫn KHÔNG cho có uy quyền nào đối với các quy định ROSA.

Kiểm Tra Xe << back to top >>

Cư dân DC phải đưa xe đi kiểm tra trước khi đăng bạ. Xe chở người sẽ được kiểm tra khí thải mỗi hai năm, xe thương mại được kiểm tra khí thải và độ an toàn mỗi năm.
Mặc dù công việc kiểm tra xe thường được tiến hành theo nguyên tắc đến trước thì được phục vụ trước trong giờ giấc hoạt động bình thường, quý vị có thể lấy hẹn qua Phương Thức Chọn Lịch Biểu trực tuyến tại Trạm Kiểm Tra của chúng tôi.
Khi gỡ miếng dán kiểm tra khỏi kính chắn gió thì sẽ xuất hiện chữ "VOID" (mất hiệu lực). Nếu quý vị thay kính chắn gió thì hãy đến Trạm Kiểm Tra trong vòng 72 giờ để đính miếng dán kiểm tra thay thế. Sẽ thu lệ phí thay miếng dán.

Miễn Trừ & Bãi Miễn
Xe còn mới (có Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ của nhà sản xuất) chỉ dùng vào mục đích cá nhân sẽ được tạm miễn phần kiểm tra khí thải lần đầu. Những chiếc xe này vẫn phải trưng miếng dán kiểm tra do DMV cung cấp. Phải kiểm tra xe theo định kỳ. Tuy nhiên, nếu xe chở người được chế tạo trước 1968 và có phát thải bằng 0 thì không bị bắt buộc kiểm tra.
Nếu chiếc xe không vượt nổi đợt kiểm tra khí thải thì quý vị có thể được tạm miễn kiểm lại trong thời hạn hai năm khi xuất trình biên lai $835 để nhờ thợ (có chứng nhận) sửa chữa hệ thống phát thải.

Không Qua Kiểm Tra
Nếu chiếc xe không qua nổi đợt kiểm tra ban đầu hoặc tái tục thì sẽ bị đính miếng dán "kiểm tra thất bại" lên xe (có hiệu lực 20 ngày). Quý vị cũng được trao một bản báo cáo, trong đó liệt kê những mục chưa đạt yêu cầu kiểm tra. Mọi thắc mắc hay vấn đề gút mắc phải được chuyển đến điều phối viên giải quyết tại Trạm Kiểm Tra.
Chiếc xe phải đạt yêu cầu kiểm tra thì mới được đăng bạ.

Kiểm Tra Lại
Sẽ trao tài liệu hướng dẫn cho những người có chiếc xe chưa đạt yêu cầu kiểm tra, trong đó có thông tin về các nơi còn khiếm khuyết.
Nếu chiếc xe không qua nổi đợt kiểm tra ban đầu hoặc tái tục thì phải kiểm tra lại trong vòng 20 ngày kể từ lúc thông báo chưa đạt. Quý vị hội đủ tiêu chuẩn được kiểm tra lại hai lần (miễn phí) trong thời kỳ 20 ngày sau khi có kết quả chưa đạt. Sẽ thu phí cho đợt kiểm tra lại lần thứ ba trong thời kỳ 20 ngày hoặc sau thời kỳ đó, và phải kiểm tra toàn diện.
Nếu xe chưa được kiểm tra lại trong vòng 20 ngày đã định thì sẽ thu Lệ Phí Kiểm Tra Trễ. Phải trang trải mọi lệ phí kiểm tra, kể cả kiểm tra trễ và kiểm xét lại khi tái tục đăng bạ xe. Trạm Kiểm Tra không phải là nơi thu lệ phí.

Tái Tục Kiểm Tra
Xe chở người phải được kiểm tra khí thải mỗi hai năm. Quý vị sẽ nhận được thông báo tái tục (qua bưu tín hoặc điện thư) 60 ngày trước khi hết hạn kiểm tra xe.

Lệ Phí Kiểm Tra Xe
Sẽ thu mọi lệ phí kiểm tra, kể cả kiểm tra trễ và kiểm tra lại, vào lúc đăng bạ xe và tái tục.
Dạng Kiểm Tra Lệ Phí
Miếng dán kiểm tra xe mới $10.00/4 năm
Xe chở người $35.00/2 năm
(gồm cả 2 đợt kiểm tra lại trong vòng 20 ngày)
Xe thương mại $35.00/1 năm
(gồm cả 2 đợt kiểm tra lại trong vòng 20 ngày)
Lệ phí kiểm tra trễ $20.00 cho mỗi thời kỳ 30 ngày hoặc một phần từ đó
(hạn định tối đa $480.00)
Lệ phí kiểm tra lại $35.00
(Áp dụng sau khi hết hạn thời kỳ kiểm tra lại ban đầu (20 ngày))
Miếng dán kiểm tra thay thế $10.00

Vehicle Inspection Station
1001 Half Street, SW
Washington, DC 20024
Điện thoại: 311 hoặc (202) 737-4404
GIỜ LÀM VIỆC VÀO MÙA THU/ĐÔNG:
Bắt đầu áp dụng từ Thứ Ba đầu tiên của Tháng Chín
Kiểm tra xe: 7:00 sáng - 3:00 chiều, Thứ Ba - Thứ Bảy
Gắn ghế ngồi cho trẻ em: 7:00 sáng - 3:00 chiều, Thứ Ba và Thứ Tư

GIỜ LÀM VIỆC VÀO MÙA XUÂN/HẠ:
Bắt đầu áp dụng từ Thứ Ba đầu tiên của Tháng Sáu
Kiểm tra xe: 6:00 sáng - 2:00 trưa, Thứ Ba - Thứ Bảy
Gắn ghế ngồi cho trẻ em: 6:00 sáng - 2:00 trưa, Thứ Ba và Thứ Tư
Lưu ý:
• Công dân cao niên được đặc cách giải quyết sớm khi đến Trạm Kiểm Tra. Họ phải đi đến đầu hàng chờ đợi và báo cho nhân viên gác cổng trạm kiểm tra biết họ là người cao niên.
• Xe nào nhả khói quá mức sẽ bị từ chối kiểm tra.
• Đừng chở cả thú cưng tới Trạm Kiểm Tra.
• Trạm Kiểm Tra sẽ ghi lại số dặm đường xe đã đi (tính tròn tới chữ số hàng ngàn nhỏ hơn). Đây là tiêu chuẩn ngành.

Chủ Quyền Xe << back to top >>
Phải có những tài liệu sau đây để đăng ký chủ quyền xe:
• Giấy chủ quyền/Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ (không chấp nhận bản sao)
• Bằng lái hoặc thẻ căn cước cho người không lái xe tại DC
• Hóa đơn bán xe
• Chứng cớ về đồng hồ đo dặm đường hợp lệ - Bằng chứng về số dặm đường xe đã đi
• Khai trình của đại lý về đồng hồ đo dặm đường
• Phần chứng nhận số dặm trên đồng hồ đo dặm đường - ở mặt sau giấy chủ quyền (khi ký chuyển)
• Phần chứng nhận số dặm trên đồng hồ đo dặm đường - ở mẫu chuyển nhượng lại của đại lý (nếu mua từ đó)
• Giấy chứng nhận kiểm tra xe tại DC
• Hóa đơn bán đấu giá (chỉ giao dịch về chủ quyền)
• Hợp đồng về quyền cưỡng chế (nếu có)
• Hợp đồng với bên thuê mướn (nếu có)

Thông Tin Phụ Trội về Chủ Quyền Xe
• Không chấp nhận chủ quyền bị chỉnh sửa.
• Cần có thêm tài liệu để đăng ký chủ quyền nếu tậu lại chiếc xe khi người chủ qua đời.
• Chủ quyền có thể thuộc về nhiều người, nhưng chủ sở hữu chánh phải là cư dân Quận hoặc doanh nghiệp có trụ sở DC. Nếu có đồng sở hữu chủ và người này không là cư dân DC thì phải xuất trình căn cước hợp lệ có dán ảnh.
• Xe tận dụng lại (phế thải) phải đạt yêu cầu kiểm tra an toàn thì mới được cấp giấy chủ quyền.

Lệ Phí Làm Chủ Quyền

Dạng Chủ Quyền Lệ Phí
Chỉ làm chủ quyền xe (mới và thay thế) $26.00
Sao y giấy chủ quyền $26.00
Làm hồ sơ ghi nhận quyền cưỡng chế (nếu xe được tài trợ) $20.00/quyền siết nợ
Thuế gián thu đối với xe 3,499 lbs trở xuống 6% giá trị thị trường hợp lý
Thuế gián thu đối với xe 3,500 lbs - 4,999 lbs 7% giá trị thị trường hợp lý
Thuế gián thu đối với xe 5,000 lbs trở lên 8% giá trị thị trường hợp lý
Thuế gián thu đối với xe lai ghép (đa nhiên liệu) 0%


Bảng Số/Thẻ Xe << back to top >>

Cư dân DC phải gắn hai bảng số/thẻ xe, một ở trước và một ở sau xe. Điều ngoại lệ:
• Xe gắn máy
• Xe gắn máy hạng nhẹ
• Các rờ-moọc
vì chỉ gắn một bảng số/thẻ ở sau xe. Phải dễ nhìn thấy và không được để bất cứ thứ gì che lấp/phủ kín bảng số/thẻ xe.

Thay Thẻ Xe/Bảng Số
DMV cho phép thay thế bảng số/thẻ xe nếu bị thất lạc, trộm cắp, hoặc cần thay do hao mòn. Muốn lấy bảng/thẻ thay thế thì hãy đến địa điểm dịch vụ DMV và xuất trình những tài liệu gốc sau đây rồi trả lệ phí hiện dụng.
• Thẻ đăng bạ xe
• Căn cước hợp lệ của (những) chủ sở hữu đã đăng ký
• Bảng số xe hiện tại (nếu bị mòn, hoặc chỉ bị thất lạc hay trộm cắp một trong hai)
Lưu ý: Nếu không giao trả bảng/thẻ hiện tại thì quý vị phải tự lo liệu bất cứ vé phạt nào ghi lỗi bảng số/thẻ xe. Và cũng cần có bản tường trình của cảnh sát nếu bảng/thẻ bị thất lạc hoặc trộm cắp.

Sang Nhượng Bảng Số/Thẻ Xe
Quý vị có thể yêu cầu chuyển nhượng bảng số/thẻ cho xe đã qua sử dụng hay còn mới. Cách này giúp đổi bảng số/thẻ hiện hành cho chiếc xe hoàn toàn khác. Không thể sang nhượng thẻ cho xe khác nếu có chủ sở hữu khác hoặc nếu bảng/thẻ đã hết hạn.
Có thể chuyển bảng số/thẻ khi xuất trình những tài liệu sau đây:
• Giấy đăng bạ hiện hành cùng với bảng số/thẻ hiệu
• Giấy chủ quyền hiện hành
• Kết quả kiểm tra hợp lệ
• Khế ước bảo hiểm hợp lệ tại DC
• Bằng lái/Thẻ căn cước hợp lệ tại DC

Giao Trả Bảng Số/Thẻ Xe
Phải giao trả bảng số/thẻ xe cho DMV nếu:
• Quý vị dọn khỏi Quận
• Bảo hiểm của quý vị bị hủy
• Quý vị bán hoặc tặng xe cho tổ chức từ thiện và không chuyển nhượng bảng số/thẻ cho xe khác
• Một trong những bảng số/thẻ xe đã bị trộm cắp, và quý vị đã có bản thay thế
• Quý vị hủy đăng bạ
• Quý vị đổi sang bảng số/thẻ khuyết tật, bảng/thẻ của riêng cá nhân hay tổ chức
• Quý vị thay bảng/thẻ bị mòn
Muốn giao trả bảng số/thẻ xe thì:
• Dùng giải pháp Hủy Bảng/Thẻ Trực Tuyến, hoặc
• Giao trả qua thư tín theo địa chỉ:
DC DMV
Vehicle Registration
P.O. Box 90120
Washington, DC 20090
• Chúng tôi sẽ gởi biên lai từ DMV qua bưu điện. Quý vị phải chờ đến khi nhận được biên lai giao trả bảng số/thẻ xe rồi mới hủy bảo hiểm để chắc chắn không bị phạt vì làm bảo hiểm mất hiệu lực.


Giấy Phép Đậu Xe/Miếng Dán Đặc Quyền << back to top >>

DMV lấy danh nghĩa Sở Giao Thông Vận Tải Quận (District Department of Transportation, hay DDOT) để cấp giấy phép đặc quyền đậu xe cho những người hội đủ tiêu chuẩn. DMV cũng cấp đặc quyền đăng bạ hỗ tương cho:
• Thường trú nhân từ những cơ quan pháp quyền khác, nếu luật lệ quy định rằng họ được hưởng đặc quyền cư trú hỗ tương tại Quận.
• Một vài cư dân Quận bị hạn chế khả năng lấy bảng số/thẻ xe DC.
Nên lưu ý rằng tánh chất hỗ tương không hàm chứa đặc quyền đậu xe.
Lấy Giấy Phép Đậu Xe của Cư Dân (RPP)
RPP cho phép chiếc xe đã đăng bạ tại DC, hoặc xe có đặc quyền, được đậu không hạn chế ở khu vực cư trú dành riêng. Muốn hội đủ tiêu chuẩn lấy RPP thì đường sá phải được phân vùng thích hợp đúng với sơ đồ của DDOT.
Giấy phép đậu xe của cư dân được DMV cấp phát dưới dạng một phần dịch vụ đăng bạ. Người đệ đơn có thể đến Trung Tâm Dịch Vụ DMV, nộp những tài liệu sau đây, và trả lệ phí lấy giấy phép đậu xe hiện dụng.
• Thẻ đăng bạ hợp lệ tại DC
• Bằng lái hoặc thẻ ID (của người không lái xe) hợp lệ tại DC
HOẶC
• Giấy phép hưởng đặc quyền hợp lệ tại DC
Quý vị có thể lấy RPP trực tuyến nếu có giấy đăng bạ hợp lệ và đủ tiêu chuẩn được RPP.
DC DMV cấp phát nhiều loại giấy phép đậu xe tạm thời, chẳng hạn như cho người chăm sóc sức khỏe, khách viếng thăm (có thể lấy tại đồn cảnh sát địa phương), nhân viên đã ký hợp đồng, xe mới và xe thuê của cư dân DC.
DC DMV cũng cấp phát nhiều loại giấy phép đặc quyền, chẳng hạn như cho cư dân tạm thời, cư dân khiếm nhiệm, học sinh toàn thời, Nghị Viên hay nhân viên của họ, người được tổng thống bổ nhiệm, quân nhân tại ngũ, viên chức ngoại giao, và cư dân DC nào đem xe của hãng về nhà.
Muốn biết thêm thông tin về việc lấy giấy phép đậu xe tạm thời hoặc giấy phép đặc quyền thì nên liên lạc với Trung Tâm Điện Đàm theo số 311 hay 202-737-4404.


Thẻ và Bảng Khuyết Tật << back to top >>
DMV lấy danh nghĩa Sở Giao Thông Vận Tải Quận (DDOT) để cấp phát giấy phép và bảng đậu xe tại nơi dành cho người khuyết tật.
Đơn xin bảng tạm thời và dài hạn gồm chứa phần phải được bác sĩ điền vào. Không cần chứng nhận của bác sĩ đối với giấy phép có hiệu lực một tuần. Có thể gởi đơn qua bưu điện tới: DC DMV, ATTN: Disability Services, PO Box 90120, Washington, DC 20090, gởi điện sao (fax) theo số (202) 673-9908, hoặc tự đem đến bất cứ trung tâm dịch vụ DMV nào.
Nếu yêu cầu của quý vị được phê duyệt thì sẽ cấp phát giấy phép có hiệu lực một tuần, bảng tạm thời (có hiệu lực tối đa tám năm) hay dài hạn (tám năm hoặc trùng với thời điểm hết hạn của bằng lái hay thẻ căn cước). Có thể cấp phát một bảng và một bộ bảng số/thẻ xe cho mỗi người đệ đơn là cư dân DC.
Không thu phí cấp bảng khuyết tật. Quý vị có thể nộp đơn xin bảng khuyết tật theo một trong hai cách:
• Qua bưu tín
• Tự đến trung tâm dịch vụ DMV
Bảng đậu xe tại nơi dành cho người khuyết tật phải rõ ràng dễ đọc, được đặt ở kính chắn gió trước, và phải thủ sẵn biên lai cấp bảng DMV để trình cho nhân viên thực thi quy định đậu xe và nhân viên công lực.

Đăng Bạ và Bảng Số/Thẻ Tạm Thời tại DC (đối với cá nhân)
Giấy đăng bạ tạm thời tại DC được cấp cho cư dân DC nào cần đưa xe đi kiểm tra trước khi chuyển đổi thẻ đăng bạ từ tiểu bang khác sang DC, hoặc cư dân DC nào mua xe đã qua sử dụng và phải kiểm tra trước khi đăng ký. Giấy đăng bạ tạm thời tại DC là bảng số/thẻ thông thường có hiệu lực trong 45 ngày.
Khi xe đã được kiểm tra thì quý vị có thể tái tục quá trình đăng bạ trực tuyến hoặc qua bưu tín.
Nếu quý vị mua xe đã qua sử dụng nhưng chưa hết hạn kiểm tra tại DC thì sẽ không được cấp giấy tờ tạm thời, vì vẫn tiếp tục lưu dụng hiệu lực kiểm tra trong lúc đăng ký chủ quyền/đăng bạ chiếc xe.
Sau đây là tiến trình đăng bạ tạm thời tại DC:
• Những tài liệu cần thiết để làm thủ tục đăng bạ tạm thời tại DC
• Giấy chứng nhận chủ quyền/ Đơn xin cấp bảng số/thẻ tạm thời
• Chủ quyền được chứng thực thỏa đáng
• Bằng chứng bảo hiểm hợp lệ tại DC
• Bằng lái hoặc căn cước (của người không lái xe) tại DC
• Lệ phí hiện dụng để làm hồ sơ giữ quyền cưỡng chế, chủ quyền và đăng bạ tạm thời tại DC
• Quý vị sẽ trả mọi lệ phí có liên quan với giao dịch về chủ quyền (tức là thuế gián thu, lệ phí làm giấy chủ quyền và hồ sơ ghi nhận quyền cưỡng chế (nếu có)) khi lấy thẻ đăng bạ tạm thời tại DC
• Lệ phí đăng bạ tạm thời tại DC và mọi lệ phí RPP hiện dụng
• Sẽ in từ "Đăng Bạ Tạm Thời" trên miếng dán ở ô cửa
• Nhân viên thực thi quy định đậu xe và nhân viên công lực sẽ xem phần đăng bạ tạm thời tại DC là hợp lệ mà không đòi hỏi xe phải có miếng dán kiểm tra phù hợp
Không thể trao giấy đăng bạ tạm thời thứ nhì cho quý vị, vì vậy điều quan trọng là phải lập tức đưa xe đi kiểm tra để hoàn tất mọi mục cần sửa chữa trước khi hết hạn thời kỳ 45 ngày.

Bảng Số/Thẻ Giấy Tạm Thời
Bảng số/thẻ giấy tạm thời (ý nói có hiệu lực 45 ngày) được cấp phát cho:
• Cư dân nào (từ tiểu bang khác) mua xe đã sử dụng tại DC trong thời gian gần đây
• Cư dân nào mới đến DC với bảng số/thẻ xe (từ tiểu bang khác) đã hết hạn và đang chờ bên giữ quyền cưỡng chế chuyển chủ quyền
• Xe tận dụng lại (phế thải) nào phải được Trạm Kiểm Tra xem xét và xếp loại trước khi đăng bạ
Sau đây là tiến trình áp dụng cho bảng số/thẻ giấy tạm thời:
• Những tài liệu cần thiết để lấy bảng số/thẻ giấy tạm thời
• Giấy chứng nhận chủ quyền/ Đơn xin cấp bảng số/thẻ tạm thời
• Chủ quyền được chứng thực thỏa đáng
• Bằng chứng bảo hiểm hợp lệ tại DC
• Bằng lái hoặc căn cước (của người không lái xe) tại DC
• Lệ phí hiện dụng để lấy bảng số/thẻ giấy tạm thời
• Lệ phí cấp bảng số/thẻ giấy tạm thời và mọi lệ phí RPP hiện dụng
• Nhân viên thực thi quy định đậu xe và nhân viên công lực sẽ xem bảng số/thẻ giấy tạm thời là hợp lệ mà không đòi hỏi xe phải có miếng dán kiểm tra phù hợp

Dịch Vụ Xe Hơi: Các Biểu Mẫu và Giao Dịch Trực Tuyến << back to top >>
• Đơn Xin Thẻ hoặc Bảng Khuyết Tật << link to form>>
• Giấy Chứng Nhận Chủ Quyền/Đơn Xin Cấp Bảng Số/Thẻ Tạm Thời << link to translated form>>
• Yêu Cầu Chủ Quyền (Ở Tiểu Bang Khác) Từ Bên Giữ Quyền Cưỡng Chế << link to translated form>>
• Lấy Hẹn Kiểm Tra Trực Tuyến << link to online transaction>>
• Giám Sát Chủ Quyền (Từ Tiểu Bang Khác) Trực Tuyến << link to online transaction>>
• Thay Thẻ Đăng Bạ Trực Tuyến << link to online transaction>>
• Giấy Phép Đậu Xe của Cư Dân (Trực Tuyến) << link to online transaction>>
• Hủy Bảng/Thẻ Trực Tuyến << link to online transaction>>
• Đăng Bạ Xe Trực Tuyến và Tái Tục Quyền Đậu Xe của Cư Dân << link to online transaction>>
• Giấy Ủy Quyền về Xe Cộ << link to translated form>>

Ngày duyệt lại: Ngày 24 tháng Ba, 2014